دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید برهانی نسب، ۱۳۹۸

بررسی تبعات پذیرش و پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) و لوایح ان در حقوق موضوعه ایران

در نیمه دوم قرن بیستم، جرایم فردی به سوی جرایم سازمان یافته تغییر جهت داده و این تغییر جهت جهان و خصوصا جوامع غربی را مورد تهدید قرارداد. نگرانی نبود قوانین موثر و بازدارنده برای مبارزه با جرایم سازمان یافته موجب گردید تا دولت ها با وضع قوانین مناسب، متخلفان را از عواید حاصل از جرایم سازمان یافته چون قاچاق،رشوه خواری،وجرایم مالی و... محروم سازند. مبارزه با این جرایم فقط از طریق وضع قوانین مناسب داخلی میسر نبوده به همین دلیل بین دولت ها تلاش هایی در جهت شکل گیری توافقهای متعددی از جمله آنها تشکیل گروه ویژه اقدام مالى«The Financial Action Task Force» که یک نهاد بین المللى است که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللى در زمینه ى مبارزه با پول شویى مى باشد و در حال حاضر دارای سه ماموریت مقابله با پول شویی ،مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی است . FATF در زمینه مبارزه با پول شویى، اقدام به صدور توصیه هاى چهل گانه کرده که این توصیه ها یک چارچوب اساسى را براى مبارزه با پول شویى برای اجرا در جهان بیان مى کند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویى نظارت مى کند، روش و فنون پول شویى را بررسى و گزارش مى نماید. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسى متعهد است که مطابق توصیه هاى چهل گانه FATF با پول شویى مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروى از توصیه هاى چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله اى تسهیل مى شود: راهکار خود ارزیابى و راهکار ارزیابى متقابل. به منظور تشویق همه کشورهاى جهان به اتخاذ تدابیر مقتضى براى پیشگیرى، کشف و تعقیب پول شویى یعنى اجراى توصیه هاى چهل گانه. FATF طى فرآیندى، اقدام به شناسایى کشورهاییکه به عنوان مانع در مسیر همکارى بین المللى براى مبارزه با پول شویى هستند، مى کند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالى، ضرورتى است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونى است. زمینه همکارى ایران با گروه ویژه اقدام مالى در قوانین ایران فراهم است. بررسی لوایح چهارگانه FATFشامل قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال????، و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم مصوب ??/??/????، امکان تبادل تجارب و اط?عات با سازمانهاى مبارزه با پول شویی در سایر کشورها و مبادله اط?عات یا معاضدت قضائى با سایر کشورها را فراهم کرده لیکن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسمCFT ولایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)مورد بحث و بررسی است.

کلیدواژه‌ها: اﻟﺤﺎق ـ گروه ویژه اقدام مالی FATF ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ـ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ـ پول شویی.

M.A. Thesis:

Investigating the Consequences of Iran's Adoption and Accession to the Financial Action Task Force (FATF) and its Bill on Iran's law

In the second half of the twentieth century, individual crime shifted to organized crime and threatened to change the world, and in particular Western societies. The lack of concern for effective and deterrent laws against organized crime led governments to deprive offenders of organized crime proceeds such as trafficking, bribery, and financial crime. Combating these crimes was not only possible through the adoption of appropriate domestic law, which is why efforts have been made between governments to form numerous agreements, including the formation of the The Financial Action Task Force, which is a non-profit organization. It has a strong reputation in the area of anti-money laundering and currently has three anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-proliferation missions. In the fight against money, the FATF has called for the creation of a home that represents the cornerstone for the fight against money for implementation in the world. The FATF monitors the manner in which money is being spent in the fight against money, examines and reports on the money and blood money. The FATF is all the more valuable as it fights against the money of the FATF home pipes. Overseeing the core of each group of house corners is done through a two-step process: its own evaluation and evaluation evaluation. For the sake of making sure that my daughters can afford to run, rent, and spend money on home folders. The FATF process, in particular, is aimed at those who are in the process of blocking the supply of money. Including our death squad, it is a necessity that I am unhappy and my friend. Iran's work with the Special Forces Group is under execution in Iranian law. However, Iran's accession to the Convention on the Financing of CFT Terrorism has been discussed, with Iran joining the Transnational Organized Crime Convention (Palermo).

Keywords: Room to FATF Financial Action Task Force ، Financial Aid ، Money Laundering