دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین بیدی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین سیستم های حافظه تعاملی و عملکرد تیمی با نقش میانجی انتقال دانش

بر طبق تئوری یادگیری سازمانی، هدف این پژوهش بررسی روابط میان سیستم های حافظه ی تعاملی و عملکرد تیمی با نقش میانجی انتقال دانش در شعب بانک تجارت شهرستان سبزوار است در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه ی بین سیستم های حافظه ی تعاملی و عملکرد تیمی با نقش میانجی انتقال دانش را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، پیمایشی ازنوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی کارکنان شعب (9شعبه)بانک تجارت شهرستان سبزوار بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و کتابخانه‌ای بوده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه ی برگرفته از مطالعه وانگ و همکاران(2018) بود. ¬روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، از نرم‌افزار SPSS و جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری بااستفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است نتایج مدل ساختاری در حالت استاندارد و معناداری نشان داد بین تخصص ، اعتبار و هماهنگی و انتقال دانش رابطه ی معنی داری وجود دارد همچنین بین انتقال دانش و عملکرد تیمی رابطه ی معنی داری وجود دارد از طرفی بین تخصص، هماهنگی وعملکرد و اعتبار ازطریق انتقال دانش رابطه ی معنی داری وجود دارد.از اینرو انتقال دانش نقش میانجی گری را میان سیستم های حافظه تعاملی و عملکرد تیمی دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها: سیستم های حافظه ی تعاملی ، عملکرد تیمی ،انتقال دانش

M.A. Thesis:

Investigating the relationship between interactive memory systems and team performance with the mediating role of knowledge transfer

This study attempts to investigate the relationship between interactive memory systems and team performance with the mediating role of knowledge transfer. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlational. The statistical population of this research is all employees of Sabzevar Bank (9 branches). All employees were selected by census method and field and library data were collected. Data collection tool was a questionnaire from the study of Wang et al. (2018). Content validity of the questionnaire was confirmed by expert professors. The validity of the variables was calculated by Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data according to the hypotheses of this study. SPSS software was used for factor analysis and LISREL software was used to analyze the research hypotheses. The results showed a significant relationship between expertise, validity and coordination and knowledge transfer. There is a significant relationship between knowledge transfer and team performance. There is a significant relationship between expertise, coordination and performance and validity through knowledge transfer.

Keywords: Interactive Memory Systems, Team Performance, Knowledge Transfer,