دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین بیدی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین سیستم های حافظه تعاملی و عملکرد تیمی با نقش میانجی انتقال دانش

در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین سیستم های حافظه تعاملی و عملکرد تیمی با نقش میانجی انتقال دانش را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شعب (9شعبه)بانک تجارت شهرستان سبزوار می‌باشد که بصورت سرشماری کلیه کارکنان انتخاب گردیدند روش جمع‌آوری داده‌ها نیز میدانی و کتابخانه‌ای بوده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنام? برگرفته از مطالعه وانگ و همکاران(2018) بود. -روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تخصص ، اعتبار و هماهنگی و انتقال دانش رابطه معنی داری وجود دارد. بین انتقال دانش و عملکرد تیمی رابطه معنی داری وجود دارد. بین تخصص، هماهنگی وعملکرد و اعتبار ازطریق انتقال دانش رابطه معنی داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: سیستم های حافظه تعاملی ، عملکرد تیمی ،انتقال دانش،بانک تجارت

M.A. Thesis:

Investigating the relationship between interactive memory systems and team performance with the mediating role of knowledge transfer

This study attempts to investigate the relationship between interactive memory systems and team performance with the mediating role of knowledge transfer. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlational. The statistical population of this research is all employees of Sabzevar Bank (9 branches). All employees were selected by census method and field and library data were collected. Data collection tool was a questionnaire from the study of Wang et al. (2018). Content validity of the questionnaire was confirmed by expert professors. The validity of the variables was calculated by Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data according to the hypotheses of this study. SPSS software was used for factor analysis and LISREL software was used to analyze the research hypotheses. The results showed a significant relationship between expertise, validity and coordination and knowledge transfer. There is a significant relationship between knowledge transfer and team performance. There is a significant relationship between expertise, coordination and performance and validity through knowledge transfer.

Keywords: Interactive Memory Systems, Team Performance, Knowledge Transfer, Bank of Commerce