دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه جغتائی، ۱۳۹۸

بررسی علت های ترک دوره ی اموزشی در اموزشگاه های زبان انگلیسی مطالعه موردی اموزشگاهای زبان انگلیسی جغتای

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ، تحلیل و طبقه بندی علل ترک تحصیل دانش آموزان زبان انگلیسی با استفاده از مصاحبه ای نیمه ساختارمند انجام شده است. مطالعه حاضر تلاش کرده است تا عوامل موجود را که می تواند مانع از ورود به کلاس های درس زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان بشود، را بیان کند. با توجه به تحلیل دیدگاه معلمان انگلیسی شامل دوازده نفر از مربیانی که در دوره های بزرگسال آموزش زبان دوم فعالیت داشتند ، یافته های بحث، دلایل ترک تحصیل را دو طبقه متغیر اصلی از جمله متغیرهای خارجی و متغیرهای داخلی نشان داد. با توجه به متغیرهای درونی، عواملی درونی همچون ( کمبود وقت دانش آموزان ، عدم اعتماد به نفس ، وضعیت زناشویی و رفتن به مکان جدید) و نیز عوامل خارجی ... ( محیط مدرسه ، معلمان ، رفتارهای کارکنان ، مدیریت آموزشگاه و همکلاسی ها) بودند. پیامدهای احتمالی در پایان اضافه شدند.

کلیدواژه‌ها: ترک تحصیل ، متغیرهای خارجی ، متغیرهای داخلی ، مؤسسات زبان

M.A. Thesis:

Investigating dropout factors in private English schools :A case study in joghatay English institutes

The current research aims at identifying, analyzing and categorizing the causes of dropouts caused by English students using both interview and intended questionnaire and examining the differences between dropouts and inner variables and external variables. The present study attempts to find out the existing factors, which might lead to stop joining English classes in an Iranian context- private English schools in Joghatay, Iran through analyzing some English teachers’ perspectives. The findings produced interesting outcomes, which were classified into two main variables, including 1) external variables and 2) inner categorization-based variables. Internal factors included learners’ lack of time, lack of confidence, marital status, and moving to a new place and external factors involved school environment, teachers, staff behaviors, school management, and classmates. With regard to inner variables, the more prominent was the lack of confidence of learners with repeated inability to use English in talking and writing abilities, and with regard to external variables, the more prominent was absence of skilled educators, employee behaviors, and school climate. Possible implications were added in the end.

Keywords: Drop out, External variables, Inner variables, Language institutes