دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی شکوری پور، ۱۳۹۸

تاثیربیش اطمینانی مدیران وحساسیت جریان وجوه وجه نقدبرحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد با نقش تعدیل گری حسابداری محافظه کاری

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش¬اطمینانی مدیران و حساسیت جریان وجوه نقد بر حساسیت سرمایه¬گذاری نسبت به جریان نقد با نقش تعدیل¬گری حسابداری محافظه¬کاری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور از اطلاعات مربوط به 130 شرکت فعال در بورس طی یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 1392 تا 1396 گردآوری شده و با استفاده از روش داده¬های تابلویی و نرم-افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که بین بیش¬اطمینانی مدیران و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان نقد رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. اما بین حساسیت جریان وجوه نقد و حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان نقد رابطه¬ی معناداری وجود ندارد. یافته¬ها نشان داد حسابداری محافظه¬کاری رابطه¬ی بین بیش اطمینانی و حساسیت سرمایه¬گذاری نسبت به جریان نقد را تعدیل می¬کند. هم¬چنین حسابداری محافظه¬کاری رابطه¬ی بین حساسیت جریان وجوه نقد و حساسیت سرمایه¬گذاری نسبت به جریان نقد را تعدیل می¬کند.

کلیدواژه‌ها: : حساسیت جریان وجوه وجه نقد، بیش اطمینانی ، حسابداری محافظه‌کاری و حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان