دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیدرضا احمدی، ۱۳۹۸

بررسی نقش مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری ، سرمایه ساختاری

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در بانک های دولتی شهرستان سبزوار انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع علی و معلولی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه¬های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری حاضر، کلیه مدیران و معاونانشعب بانک های دولتی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها 180 نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 108 می باشد که جهت اطمینان از برگشت پرسشنامه تعداد 120 پرسشنامه به صورت تصادفی طبقه ای بین مدیران و معاونان توزیع گردید. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss و pls تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در بانک های دولتی شهرستان سبزوار تاثیر معناداری دارد و در این راستا فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها: مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، عملکرد نوآورانه، سرمایه فکری