دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید امین صفاری، ۱۳۹۸

بررسی رابطه سیاست های سازمانی ادراک شده و پنهان سازی دانش با خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری تعهد حرفه ای کارکنان

هدف این پژوهش بررسی رابطه سیاست های سازمانی ادراک شده و پنهان سازی دانش با خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری تعهد حرفه ای کارکنان می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی شهرستان سبزوار به تعداد 150 نفر بودندکه به روش سرشماری انتخاب شدند جهت گردآوری داده‌های مربوط به متغیر سیاست های سازمانی ادراک شده از پرسشنامه 12 سوالی استاندارد «کاسمارا و فریز» و جهت گردآوری داده‌های مربوط به متغیر پنهان سازی دانش از پرسشنامه 3 سوالی استاندارد «سرنکو و بونتیز» استفاده شد، همچنین جهت گردآوری داده‌های مربوط به خلاقیت کارکنان از پرسشنامه 13 سوالی استاندارد «ژو و جرج»، جهت بررسی متغیر تعهد حرفه ای کارکنان از پرسشنامه 5 سوالی استاندارد «چانگ و چوی» استفاده گردید. از اینرو در تحقیق حاضر از پرسشنامه 33 سوالی جهت سنجش سه متغیر تعهد سازمانی، مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شده است. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد سیاست های سازمانی ادراک شده و پنهان سازی دانش با خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری تعهد حرفه ای کارکنان رابطه معناداری وجوددارد.

کلیدواژه‌ها: سیاست های سازمانی ادراک شده ، پنهان سازی دانش ، خلاقیت کارکنان ، تعهد حرفه ای کارکنان

M.A. Thesis:

Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment

The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived organizational policies and knowledge concealment with employee creativity with regard to the moderating role of employee professional commitment. This research is an applied research component in terms of purpose and a descriptive-survey method. The statistical population of this study consisted of 150 employees of Sabzevar National Broadcasting Company which were selected by census method to collect data related to the perceived organizational policy variables from the 12-question standard questionnaire "Casmara and Freeze" and to collect data. Data on knowledge concealment variables were used by the standard questionnaire of CERNECO and Bontiz 3 questionnaires. Also, to collect data on staff creativity by the standard questionnaire of 13 questions "Zhou & George", to assess the variables of professional commitment of staff by the questionnaire of 5 questions. The "Chang and Choi" standard was used. Therefore, in this study, a 33-question questionnaire was used to measure three variables of organizational commitment, knowledge management and customer relationship management. Validity of variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Content validity of the questionnaire was approved by expert teachers. Factor analysis was performed using SPSS software version 19 and structural modeling method with LISREL software version 8.8 was used for statistical analysis. The results showed that perceived organizational policies and knowledge concealment with employee creativity due to the moderating role of staff professional commitment

Keywords: Perceived organizational policies, Knowledge concealment, Employee creativity, Employee professional commitment