دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهه ابطحی نیا، ۱۳۹۹

نقش زیرساخت های مدیریت دانش در ارتقا رضایت شغلی

رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و می‌تواند تاثیر متقابلی روی فرد و سازمان داشته باشد. همچنین رضایت شغلی باعث نوآوری، خلاقیت در کار، افزایش میزان تولید و یا خدمات می شود. امروزه مشخص گردیده که علاوه بر مسائل مالی، عوامل گوناگون دیگری سبب می شود که فرد از شغل خود لذت ببرد که دراین میان مدیریت دانش یکی از تاثیرگذارترین مولفه ها در توانمند ساختن کارکنان شناخته شده است که به طبع احساس رضایت را به همراه دارد. بنابراین هدف نقش زیرساخت های مدیریت دانش در ارتقای رضایت شغلی است. در راستای انجام این هدف، در نمونه ای به حجم 263 نفر از جامعه معلمان ابتدایی شهرستان سبزوار به صورت تصادفی پرسشنامه ها توزیع گردید و با استفاده از روش معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار داده شد و یافته های تحقیق نشان داد که زیرساخت های مدیریت دانش (KM) شامل زیرساخت مدیریت دانش فنی، زیرساخت مدیریت دانش ساختاری و زیرساخت مدیریت دانش فرهنگی بر رضایت شغلی تاثیر دارند. اما نقش تعدیلگر سن، جنسیت، تجربه و مدرک تحصیلی در رابطه بین زیرساخت مدیریت دانش و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفته نشده است؛ از این رو نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اهمیت نقش زیرساخت های KM، سازمان ها باید از حداکثر توان خود برای به کارگیری زیرساخت های مدیریت دانش استفاده کنند تا بتوانند با بالا بردن سطح رضایت درمیان کارکنان، بر عملکرد هرچه بهتر آنان اثرگذار باشند. بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها در راستای تحقق اهداف، توجه ویژه ای بر زیرساخت های مدیریت دانش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: رضایت شغلی، مدیریت دانش(KM)، زیرساخت های مدیریت دانش، زیرساخت مدیریت دانش فنی، زیرساخت مدیریت دانش ساختاری، زیرساخت مدیریت دانش فرهنگی، سن، جنسیت، تجربه، مدرک تحصیلی

M.A. Thesis:

Role of Knowledge Management Infrastructure in enhancing Job Satisfaction

Job satisfaction is a very important factor in job success and can have a reciprocal effect on the individual and the organization. Job satisfaction also leads to innovation, creativity at work, increasing production or services. Today, it has been found that in addition to financial issues, various other factors cause a person to enjoy his job, among which knowledge management is one of the most effective components in empowering employees, which naturally brings a sense of satisfaction. Therefore, the purpose of the role of knowledge management infrastructure in promoting job satisfaction. In order to achieve this goal, in a sample of 263 primary school teachers in Sabzevar, questionnaires were randomly distributed and using structural equation methods, research hypotheses were tested and research findings showed that the infrastructure Knowledge management (KM) including technical knowledge management infrastructure, structural knowledge management infrastructure and cultural knowledge management infrastructure have an impact on job satisfaction. However, the moderating role of age, gender, experience and education in the relationship between knowledge management infrastructure and job satisfaction has not been confirmed; Therefore, the research results indicate that due to the importance of the role of KM infrastructure, organizations should use their maximum power to use knowledge management infrastructure to be able to increase the level of satisfaction among employees, their better performance. Be effective. Therefore, it is suggested that organizations pay special attention to knowledge management infrastructure in order to achieve the goals.

Keywords: Keywords: Job Satisfaction, Knowledge Management (KM), Knowledge Management Infrastructure, Technical Knowledge Management Infrastructure, Structural Knowledge Management Infrastructure, Cultural Knowledge Management Infrastructure, Age, Gender, Experience, Degree