دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا ظهوری مقدم، ۱۳۹۸

جایگاه دفاع مقدس در ادبیات کودک و نوجوان

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ادبیّات کودک ونوجوان، که مراحل اولیّه‌ی تولّد خود را در ایران سپری می‌کرد، وارد مرحله‌ی جدیدی از حیات خود شد و با فاصله‌ی اندکی با شروع جنگ تحمیلی، با تحوّلات تازه‌ای در ساختار و درون‍‌مایه روبه‌رو گردید. شاعران و نویسندگان متعهّد و اهل ذوق، از همان روزهای آغاز جنگ، به ثبت وقایع و حوادث در قالب‌های گوناگون شعر و نثر برای نسل جدید پرداختند و آثار منتشر شده از سوی آنان، روز به روز بر غنای ادبیّات کودک و نوجوان ایران افزود. هدف از انجام این پژوهش که به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی و کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته، بررسی جایگاه دفاع مقدّس در ادبیات کودک و نوجوان بوده است و بر آن بوده‌ایم تا با واکاوی در اشعار و آثار داستانی کودک ونوجوان دفاع مقدّس، تصویری همه جانبه از این شاخه از ادبیّات کودک ونوجوان را فرا روی خوانندگان محترم قرار دهیم. این پایان‌نامه در سه فصل نگارش و تدوین یافته است. در فصل نخست، پس از بیان مقدّمه، کلّیّات پژوهش را بیان نموده‌ایم. در فصل دوم با عنوان بنیادهای نظری پژوهش به بررسی مفهوم ادبیات دفاع مقدّس و ادبیات پایداری پرداخته‌ایم و نیز ادبیات کودک و نوجوان را مورد واکاوی قرار داد‌‌ه‌ایم. در فصل سوم نیز جایگاه دفاع مقدّس را در ادبیات کودک و نوجوان در دو بخش شعر و آثار داستانی بررسی نمود‌‌ه‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که در بخش شعر مضامینی چون جانبازی، شهادت، نامه، حملات هوایی به مناطق مسکونی، شهید نوجوان، انتظار و دلتنگی، بازگشت پدر، آزادگان، نقّاشی، ویرانی و مهاجرت و ... بازتاب بیشتری داشته است. در بخش آثار داستانی نیز پاسداری از دین، تأثیرپذیری از فرهنگ عاشورا، صبر و بردباری، پایداری، شهادت، جانبازی و ... نمود بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها: ادبیات کودک و نوجوان، دفاع مقدّس، شعر، آثار داستانی

M.A. Thesis:

Sacred Defense Place in Child and Adolescent Literature

With the glorious victory of the Islamic Revolution, the literature of children and adolescents, who were in their early stages of birth in Iran, entered a new phase of their lives, and with a short distance from the beginning of the imposed war, they encountered new developments in structure and theme. Committed poets and writers from the early days of the war recorded events and events in various forms of poetry and prose for the new generation, and sacred defense child and adolescent literature grew day by day with the dramatic growth of published works on the richness of children's literature. And Iran's teenager added. The purpose of this descriptive-analytical and library-based research was to investigate the position of sacred defense in children's and adolescent literature and to investigate a comprehensive picture of the sacred defense of children's and adolescent children's literature and works. Let the children's and adolescent literature be read to the respected readers. This thesis has been written and edited in three chapters. In the first chapter, after the introduction of the antecedent, we present the generality of the research. In the second chapter, as the theoretical foundations of the research, we have explored the concept of sacred defense literature and the literature of perseverance, as well as the literature of child and adolescent. In the third chapter, we examine the position of sacred defense in children's and adolescent literature in two parts of poetry and fiction. The results show that in the poetry section such themes as martyrdom, martyrdom, letter, air strikes on residential areas, juvenile martyr, expectation and nostalgia, return of father, freelance, painting, destruction and migration etc were more reflected. In the field of fiction, the protection of religion, the influence of Ashura culture, patience, perseverance, martyrdom, devotion and more have been manifested.

Keywords: Child and Adolescent Literature, Holy Defense, Poetry, Fiction