دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر امیری نیا، ۱۳۹۸

توسعه مالی و وقوع بحران های بانکی

سیستم بانکی در هر کشوری یکی از ارکان مهم ساختار اقتصادی آن کشور است که با تجمیع سرمایه‌های مردم و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، با بهره‌ای که به سپرده گذاران می پردازد به افزایش درآمد و قدرت خرید مردم کمک می‌کند و نقش مهمی را در توسعه ی اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. از طرف دیگر باعث بالا رفتن رشد تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود؛ بنابراین سلامت این پروسه به بهبود وضع جامعه در حالت کلی کمک قابل توجهی می کند. لذا ثبات سیستم بانکی می تواند نقش مهمی را در ثبات اقتصادی داشته باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر طبقه‌بندی بر مبنای محتوا و ماهیت از نوع همبستگی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پس‌رویدادی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1390 تا 1396 است. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین توسعه مالی با بحرانهای بانکی طی دوره 1390تا 1396 ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین اندازه و فعالیت بخش بانکی با بحرانهای بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.همچنین رشد اقتصادی و نرخ تورم نیز بر بحران بانکی تاثیر گذار هستند. کلمات کلیدی : ت

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی، بحران، بحران‌ بانکی

M.A. Thesis:

Financial development and te occurrence of banking crises

The banking system is one of the most important pillars on the economic structure in every country in which economic activity is facilitated the people's income increase and purchasing power by integrating people's capital and directing it into economic productive activities. It plays an important role into depositors and economic development of countries. Furthermore, it raises the GDP growth in the country. Hence, the safety in this process contributes improvement of society significantly. Therefore, the stability of the banking system can play an important role in economic stability. This study is an applied type. It is classified based on contents and correlation. The methodology hired in this study is descriptive and retrospective. The statistical population of this research includes banks listed in Tehran Stock Exchange during the period 2011-2017. The findings indicated that there is a significant relationship between financial development and banking crises during the period 2011-2017. There is also a significant relationship between the size and activity of the banking sector with banking crises. In addition, economic growth and inflation have an impact on the banking crisis.

Keywords: Financial development - crises - banking crises