دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا بهرامیه، ۱۳۹۸

تاثیر رفتار های رهبری استراتژیک بر هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و ادغام سیستم های سازمانی با نقش تعدیل گری فرهنگ سازمانی در کارکنان اداره کل راه اهن خراسان

هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتارهای رهبری استراتژیک بر هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و ادغام سیستم های سازمانی با نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در کارکنان اداره کل راه آهن خراسان می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل راه آهن خراسان رضوی به تعداد 270 نفر بودند در نمونه آماری تحقیق حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان 159 برآورد شده است که این تعداد پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین نمونه مورد نظر توزیع شد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه پرسشنام? مطالعه شائو (2019) بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد نفوذآرمانی و انگیزش شغلی بر هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی انعطاف پذیری محور و فرهنگ سازمانی کنترل محور تاثیردارد. همچنین هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی بر همانند سازی سیستم های شرکت تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: رفتارهای رهبری استراتژیک ، هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار ، ادغام سیستم های ، فرهنگ

M.A. Thesis:

The Effect of Strategic Leadership Strategies on the Strategic Coordination of Business Information Systems and the Integration of Organizational Systems with the Role of Organizational Culture Adjustment in the Employees of the Khorasan Road Administration

The purpose of this study was to investigate the effect of strategic leadership behaviors on the strategic coordination of business intelligence systems and the integration of organizational systems with the role of organizational culture moderation in the staff of the Khorasan Railway Administration. This research is a descriptive-survey method in terms of the purpose of the research. The statistical population of this study consisted of 270 employees in the total number of 270 employees of the Khorasan Razavi Railway Administration. The data were analyzed according to Krejcie and Morgan 159 tables. The number of questionnaires was randomly selected among the sample. Distributed. Two methods of library and data collection have been used to collect information. The data gathering tool was Shao Study Questionnaire (2019). Validity of variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. The contents of the questionnaire were approved by specialist professors. For statistical analysis, factor analysis using SPSS software version 19 and structural modeling method using LISREL software version 8/8 were used. The results showed that the influence of austerity and job motivation on the strategic coordination of information systems with the moderating role of organizational culture is the flexibility of the axis and the organizational culture of the control system. Also, the strategic coordination of information systems affects the company's systems replication.

Keywords: : Strategic Leadership Behavior, Strategic Coordination of Business Information Systems, Integration