دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن قاسمی، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی استفاده از دانش

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی استفاده از دانش اداره کل راه آهن خراسان می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل راه آهن خراسان رضوی به 800 نفر بودند که طبق جدول مورگان 260 برآورد شد. که این تعداد پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین نمونه مورد نظر توزیع شد جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه مطالع زیام و همکارانش (2007) و پفر(1998) استفاده گردید. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد خلق دانش بر تسهیم دانش و استفاده از دانش در کارکنان اداره کل راه آهن خراسان تأثیر معنادار دارد. تسهیم دانش بر استفاده از دانش و مدیریت منابع انسانی کارکنان اداره کل راه آهن خراسان تأثیر معنادار دارد استفاده از دانش بر مدیریت منابع انسانی کارکنان اداره کل راه آهن خراسان تأثیر معنادار دارد

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی ، استفاده از دانش ، راه آهن خراسان

M.A. Thesis:

Investigating the Impact of Knowledge Management Process on Human Resource Management with the Mediating Role of Knowledge Use

The purpose of this study was to investigate the effect of KM process on human resources management with the role of mediator in using knowledge of Khorasan railway general office. This research is a descriptive-survey method in terms of the purpose of the research. The statistical population of this study consisted of all the formal and subordinate staff of the Khorasan Razavi Railway Administration to 800 persons, which was estimated according to the Morgan 260 table. The number of questionnaires distributed randomly among the sample was used to collect information using two methods of library and information. The data gathering tool was Zaym et al. (2007) and Pepper (1998). Validity of variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. The contents of the questionnaire were approved by specialist professors. For statistical analysis, factor analysis using SPSS software version 19 and structural modeling method using LISREL software version 8/8 were used. The results showed that knowledge creation on knowledge sharing and use of knowledge in the staff of the Railway Administration of Khorasan has a significant effect. Knowledge sharing on the use of knowledge and human resource management among the staff of the Railway Administration of Khorasan has a significant effect. The use of knowledge on human resources management of the staff of the Railway Administration of Khorasan has a significant effect.

Keywords: : knowledge management, human resource management, use of knowledge, Khorasan railway