دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن توکل، ۱۳۹۸

تاثیر ارزش های فرهنگی بر پذیرش تکنولوژی و امادگی تکنولوژی

فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل محتوایی هر سازمان معیاری برای موفقیت در سطح رقابتی محسوب می شود و عاملی برای پیاده سازی سایر عوامل فرآیندی قلمداد می شود. پذیرش و آمادگی تکنولوژی به عنوان یک عامل فرآیندی در هر سازمانی محسوب می شود که فرهنگ سازمانی پویا می تواند عاملی برای موفقیت سازمان مزبور تلقی گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر پذیرش و آمادگی تکنولوژی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در سطح استان خراسان رضوی است که در بازه زمانی ? ماه تعداد ??? نفر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد ارزش های جمع گرایی و جهت گیری بلندمدت به عنوان دو بعد فرهنگی بر سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده تاثیر مثبت دارند، درحالیکه همین دو بعد بر احساس ناراحتی تاثیر منفی و معناداری دارند. از طرف دیگر مشخص شد ارزش های مردسالارانه به عنوان بعد دیگر ارزش های فرهنگی بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده تاثیر منفی و معناداری دارد و بر احساس ناراحتی تاثیرش معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها: ارزش های فرهنگی، آمادگی و پذیرش تکنولوژی

M.A. Thesis:

The Impact of Cultural Values on Technology Acceptance

Organizational culture is seen as a measure of the content of any organization for success at the competitive level and is a factor in implementing other process factors. Reception and preparation technology as a dynamic process in any organization is that organizational culture can be considered a factor for the success of the organization. the purpose of this research is The effects of cultural values on Admission and Technology Readiness. The statistical population of the study was the managers of Islamic Guidance and Culture Department in Khorasan Razavi province. The research tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The results showed that the values of collectivism and long-term orientation as two cultural dimensions have a positive effect on perceived usefulness and perceived ease, while these two dimensions have a significant negative effect on perceived discomfort. On the other hand, it was found that patriarchal values, as another dimension of cultural values, had a significant negative effect on perceived ease and perceived usefulness and had no significant effect on perceived distress.

Keywords: Cultural Values, Admission and Readiness Technology