دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: سمیه عزتی، ۱۳۹۹

بررسی شکل شناسانه داستان های شرفنامه نظامی با تکیه بر عنصر شخصیت پردازی( پندار،کردار و گفتار) بر پایه نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ .

تحلیل داستان از منظر تجزیه¬ی عناصر ، یکی از نوین¬ترین شیوه¬های تحقیقات ادبی است روش فرمالیست¬های روسی که منجر به مکتب ساختارگرایی شد، بر روش تحقیقات پژوهشگران موثر واقع شد. ساختار گرایان معتقدند هر داستان را می¬توان به ساختارهای روایی تجزیه کرد. مهم¬ترین چهره¬ی تأثیرپذیر از روش فرمالیست¬ها، ولادیمیر پراپ است که با بررسی صد قصه¬ کوشید قصه¬ها را به کوچک¬ترین واحد ساختاری (سی و یک خویشکاری) تجزیه کند سپس خویشکاری¬ها را با کل داستان ارتباط دهد. یکی از بهترین شیوه¬های بررسی داستان¬ها تحلیل ریخت-شناسی آن¬هاست. در این نوشتار به بررسی و تحلیل ریخت شناسانه¬ی داستان¬های شرفنامه نظامی با تکیه بر عنصر شخصیت طبق نظریه¬ی پراپ پرداخته می شود. شرفنامه ماجراهای زندگی اسکندر و ستیزه‌جویی‌های این نابغه‌ی جهانگشا است. اسکندر شخصیت اصلی داستان است در نوشته‌های باستانی دارای شخصیتی خاص است. در این اثر وی پایان دهنده‌ی دوران حکومت دارا و آغازگر دوران تاریخی دیگری است. این تحقیق با استفاده از الگوی ریخت‌شناسی پراپ به تحلیل و بررسی شخصیت‌های شرفنامه پرداخته‌ زیرا با استفاده از این الگو به‌راحتی می‌توانستیم خویشکاری ها و اعمال شخصیت‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. داستان شرفنامه، داستانی حماسی است در آن از کینه‌توزی‌ها و رزم سخن رفته است .شخصیت‌هایش نیز که مانند الگوی پراپ از دو حالت قهرمان و شریر و کارکردهای آن دو خارج نمی‌باشند زمینه‌ساز استفاده از این الگو شد. ضرورت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل شخصیت‌های شرفنامه بر اساس الگوی موردنظر و همچنین واکاوی سه عنصر دیگر پندار، گفتار و کردار انجام شده است. نتیجه‌گیری می‌شود که شخصیت‌ها یا حامی و یاریگر قهرمان داستان هستند و یا رفتاری ضد قهرمان دارند و حامی شریر می‌باشند. هر کدام از شخصیت‌ها برای ارائه‌ی خدمتی و یا مأموریتی وارد صحنه‌ی داستان می‌شوند و از خود خویشکاری (کارکردی) را بر جای می‌گذارند. این داستان دارای چند حرکت است که در آن خویشکاری هایی رخ می‌دهد و مهم‌ترین آن‌ها، شرارت، نبرد شریر با قهرمان، شکست قهرمان یا شریر، مجازات شریر، رهایی، پاداش، و بر تخت نشستن می‌باشند. این رساله؛ شامل چند فصل که هر یک از فصول در ضمن پرداختن به مبحثی مستقل، جزئی تفکیک¬ناپذیر برای تکمیل دیگر فصول آن می باشد، فصل اول به بیان کلیات؛ فصل دو مبانی نظری ریخت¬شناسی ، فصل سوم درباره داستان اسکندر و برخی آثار مرتبط با آن؛ فصل چهارم هم به تحلیل شکل شناسانه¬ی شرفنامه و آخرین فصل این رساله، نتایج به دست آمده از این پژوهش فهرست¬وار ارائه خواهد شد و در پایان بخشی را به پیوست¬ها اختصاص داده¬ایم.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: اسکندر، شرفنامه، ریخت‌ شناسی، خویشکاری، شریر، یاریگر.

Ph.D. Dissertation:

Morphological Investigation of Military Characters by Relying on the Element of Personalization (Thought٫ Action٫ and Speech) Based on Vladimir Prop's Morphological Theory

Analysis of the story from the point of view of elemental analysis is one of the newest methods of literary research. The method of Russian formalists, which led to the school of structuralism, influenced the research method of researchers. Structuralists believe that any story can be broken down into narrative structures. The most important figure influenced by the formalist method is Vladimir Propp, who, by examining a hundred stories, tried to break down the stories into the smallest structural unit (thirty-one automatons) and then connect the narratives with the whole story. Give. One of the best ways to tell stories is to analyze their morphology. This paper examines and analyzes the morphology of military honor story stories based on the character element according to Propp's theory. Sharafnameh is the life story of Alexander and the struggles of this cosmopolitan genius. Alexander is the main character in the story and has a special character in ancient writings. In this work, he ends the reign of Dara and the beginning of another historical period. This study analyzed and examined the characters of Sharafnameh using Propp's morphological model, because by using this model, we could easily analyze the studies and actions of the characters. The story of Sharafnameh is an epic story in which there is talk of resentment and war. His personalities, which, like Propp's model, are not out of the two modes of hero and villain and their functions, paved the way for the use of this model. The necessity of conducting this research has been done by examining and analyzing the characters of Sharafnameh based on the desired model as well as the analysis of three other elements of thought, speech and action. It is concluded that the characters are either supporters and helpers of the protagonist, or have anti-heroic behavior and are evil supporters. Each of the characters enters the story scene to provide a service or a mission and leaves a self-fulfilling (functional) self. The story has several moves in which narratives occur, the most important of which are evil, the evil battle with the hero, the defeat of the hero or the evil, the evil punishment, liberation, reward, and sitting on the throne. This treatise; There are several chapters, each of which, while dealing with an independent topic, is an integral part of completing the other chapters. Chapter Two Theoretical Foundations of morphology, Chapter 3 on Alexander's story and some related works; The fourth chapter will analyze the morphology of Sharafnameh and the last chapter of this dissertation, the results of this research will be presented in the catalog and at the end we will dedicate a section to the appendices. .

Keywords: Keywords: Alexander, Sharafnameh, morphology, narcissism, evil, helper