دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیکا شهرامیان، ۱۳۹۸

ارتباط مدیریت اطلاعات ،مدیریت فرآیندباعملکرد عملیاتی در حوزه های داخلی وخارجی

در سازمان¬های امروزی بحث مدیریت اطلاعات در داخل سازمان و سازمان‌های زنجیره تأمین بر فرآیندها و عملکردهای سازمان اثر دارد. مفهوم کار آیی در مدیریت اطلاعات و مدیریت فرآیند و اثر متقابلی که بین جنبه‌های داخلی و خارجی فرآیند و مدیریت اطلاعات و عملکرد دارد، بسیار مهم است؛ بنابراین هدف ما بررسی ارتباط و تأثیر مدیریت اطلاعات، مدیریت فرآیند بر عملکرد عملیاتی در حوزه‌های داخلی و خارجی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی محتوایی و سازه و پایایی آن توسط متخصصین بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت سیمان لار سبزوار می‌باشند. در کل تعداد 37 پرسشنامه توسط این افراد تکمیل شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش SPSS و PLS مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت اطلاعات داخلی با مدیریت فرآیند داخلی و خارجی ارتباط دارد. همچنین مدیریت اطلاعات خارجی با مدیریت فرآیند خارجی ارتباط دارد ولی بر مدیریت فرآیند داخلی مؤثر نمی‌باشد. مدیریت فرآیند داخلی بر عملکرد عملیاتی داخلی و خارجی مؤثر نمی‌باشد. مدیریت فرآیند خارجی بر عملکرد عملیاتی خارجی مؤثر نیست ولی بر عملکرد عملیاتی داخلی مؤثر می‌باشد. درنهایت عملکرد عملیاتی داخلی و خارجی بر عملکرد تجاری مؤثر می‌باشد. دلایل تأیید و رد فرضیه‌ها با توجه به جامعه آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The relationships between information management,process management and operational performance:internal and external contexts

In today's organizations, information management within the organization and supply chain organizations affect the organization's processes and functions. The concept of efficiency in information management and process management and the interplay between internal and external aspects of process and information management and performance is very important. Therefore, our aim is to investigate the relevance and impact of information management, process management on operational performance in internal and external domains. The data collection tool was a standard questionnaire whose content and structure validity and reliability were verified by experts. Statistical population of this study is managers and experts of the company Lar cement is Sabzevar. A total of 37 questionnaires were completed by these individuals. SPSS and PLS structural equation modeling were used to analyze the data. The results of this study showed that internal information management with internal process management and External relates. External information management also relates to external process management but does not affect internal process management. Internal process management does not affect internal and external operational performance. External process management does not affect external operational performance but internal operational performance. Finally, internal and external operational practice on Business performance is effective. Reasons for hypotheses validation and rejection were analyzed according to statistical population.

Keywords: Information management,process management,operational performance,business performance,supply chain