دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل سعادتمند، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر کسب دانش درون سازمانی بر نوآوری رادیکال با نقش میانجی ظرفیت جذب تحقق یافته و نقش تعدیل گری ابهام دانش

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کسب دانش درون سازمانی بر نوآوری رادیکال با نقش میانجی ظرفیت جذب تحقق یافته و نقش تعدیل گری ابهام دانش می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش-های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به تعداد 3000 نفر بودند که در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است و حجم نمونه طبق جدول مورگان برای 1000 نفراز کارکنان حوزه بهداشت تعداد 278 نفر به عنوان حجم نمونه به دست آمد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه برگرفته از مطالعه ژیه و همکاران(2018) به تعداد 14 سوال بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد کسب دانش درون سازمانی بر نوآوری رادیکال با نقش میانجی ظرفیت جذب تحقق یافته و نقش تعدیل گری ابهام دانش تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: کسب دانش درون سازمانی ، نوآوری رادیکال ، ظرفیت جذب تحقق یافته ، ابهام دانش

M.A. Thesis:

Investigating the Effect of In-Organizational Knowledge on Radical Innovation with Mediating Role of Attracted Capacity and the Role of Moderating Awareness of Knowledge

The purpose of this study is to investigate the impact of intra-organizational knowledge acquisition on radical innovation with the mediating role of realized absorption capacity and the moderating role of knowledge ambiguity. This research is an applied research component in terms of purpose and a descriptive-survey method. The statistical population of this study consisted of all employees of Sabzevar University of Medical Sciences, 3,000 persons. In this study, stratified random sampling method was used. Obtained. Library and field methods have been used for data collection. The data collection tool was a 14-item questionnaire based on the study by Jie et al. (2018). Validity of the variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.81. Content validity of the questionnaire was approved by expert teachers. Factor analysis was performed using SPSS software version 19 and structural modeling method with LISREL software version 8.8 was used for statistical analysis. The results showed that the acquisition of intra-organizational knowledge on radical innovation with the mediating role of realized absorption capacity and the moderating role of knowledge ambiguity.

Keywords: In-company knowledge acquisition, Radical innovation, realized absorption capacity, knowledge ambiguity