دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی داودی، ۱۳۹۸

نقدو بررسی مبانی فقهی وحقوقی مجازات اعدام در جرائم اقتصادی در پرتو اسناد بین المللی

جرایم افتصادی یکی از امده ترین بخش های قانون کیفری را به خود اختصاص داده است.با وجود این قانون گذارتا کنون ان ئرا به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است.به عبارت دیگر هدف اصلی .کاهش هزینه اجتمایی جرایم فرصت از دست رفته منابع جامعه است.پیشگیری ازجرم تا چند دهه ای است که به یکی ازموضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی تبدیل شده است مبارزه با مفاسد اقتصادی مسیله وبحث روزجامعه ماستکه متسا سفانه هراز چند گاهی اخبار نگران کننده ای از شیوع ان در حوزه های مختلف اجتمایی به کوش میرسدماده 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشوردر ارتباط با مجازات جرایم اقتصادی میباشد وتاکید میکند چنانچه این جرایم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله با ان ویا باعلم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی الارض باشدمرتکبین به اعدام ودر غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد.در منابع معتبر فقهی در تعبیری امده است که(التعزیر بما دون الحد)یعنی تعزیر مجازاتی است که مقدار ان کمتر از حد می باشددر حالی که سلب حیات ومجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات می باشد که دیکر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نمیباشددر بارهماهیت اعدام در جرایم .جرایم اقتصادی در فقه امامیه .سه نظریه مطرح است :برخی بر این عقیده اندکه مجازات اعدام در جرایم فساد مالی. از باب حد است وان را از مصادیق فی الارض شمرده اند برخی دیکر معتقدند جرایم اقتصادی از جرایم تعزیری می باشدl[chj

کلیدواژه‌ها: مجاات اعدام ، جراِیم اقتصادی ، فقه و حقوق اسلامی ، اسناد بین المللی

M.A. Thesis:

خ دولت هم کلاسی: Cash of jurisprudential and legal Foundations of the Death Penalty in Economic Crimes in the Light of International Documents

Economic crime is one of the most extravagant parts of criminal law. Despite this, transitional law has not yet been recognized as an independent part. In other words, the main objective is to reduce the social costs of lost opportunities in community resources. Prevention of crime for decades has become one of the most important topics in criminology studies. The fight against economic corruption is a daily issue where the meta-culture is sometimes disturbing news of its spread in various social fields. Disturbing law in the country's economic system related to the punishment of economic crimes by Meib Strongly emphasizes that if these crimes are intended to harm the Islamic Republic of Iran, or if it is effective in dealing with the system, it will be sentenced to five years and up to 20 years in prison, respectively. In the authentic sources of jurisprudence there is a term (ta'zir bama don al-Hadd) which means a punishment which is less than the punishment while deprivation of life and death penalty is the most severe form of punishment which is not a life sentence for the convicted person. There are three theories regarding crimes. The death penalty for corruption offenses. It is fitting that Van have been described as an example on earth.

Keywords: Executions, Economic Crimes, Jurisprudence and Islamic Law, International Documents