دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن قاسمی تبار، ۱۳۹۸

نقش اعتماد در اثر بخشی دولت الکترونیک ، اثربخشی عملیاتی و رضایت کاربران

امروزه پویایی محیط کسب و کار تغییر به سمت دولت الکترونیک را امری اجتناب ناپذیر نموده است. پیاده سازی موفق و اثربخش دولت الکترونیک ، همواره با چالش های جدی مانند عدم پذیرش از سوی کاربران به دلیل فقدان اعتماد عمومی روبرو بوده است . در پژوهش حاضر نقش اعتماد بر اثربخشی دولت الکترونیک ، اثربخشی عملیاتی و رضایت کاربران در بین مشتریان آژانس های فروش بلیت شهرستان های مشهد و سبزوار در سال 1398 بررسی شده است. باتوجه به شیوه جمع‌آوری داده‌ها این پژوهش از جمله پژوهشات توصیفی محسوب می‌شود که در آن برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل‌های برآورد شده از روش تحلیل مسیر استفاده گردیده است. در این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می‌باشد، از پرسشنامه، توصیف و تحلیل متغیرهای پژوهش بهره گرفته شده است. همچنین برای نمونه گیری از جامعه هدف، باتوجه به گستردگی آن، از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون مشخص بودن حجم جامعه هدف استفاده گردید. روایی پرسشنامه حاضر بر اساس روایی محتوایی مورد تأیید استاد محترم راهنما قرار گرفت. از نظر پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای رضایت کاربران برابر با 0.85 و اثربخشی عملیات برابر با 0.77 بود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای تمام پرسشنامه‌های پژوهش بالاتر از 0.7 می‌باشد که نشان می‌دهد قابلیت اطمینان پژوهش مورد تأیید می‌باشد. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث توصیفی و استنباطی آماری استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین و انحراف معیار می‌باشد که برای بررسی آن ها از نرم افزار SPSS ورژن 16 استفاده شده است. و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بسته نرم افزاری PLS ورژن 2017 می‌باشند. دوازه فرضیه این پژوهش شامل : اعتماد بر کیفیت سیستم تأثیر دارد. ، اعتماد بر کیفیت خدمات تأثیر دارد. ، اعتماد بر کیفیت اطلاعات تأثیر دارد. ، اعتماد بر رضایت کاربران تأثیر دارد. ، کیفیت سیستم بر اثربخشی عملیاتی تأثیر دارد. ،کیفیت خدمات بر اثربخشی عملیاتی تأثیر دارد.،کیفیت اطلاعات بر اثربخشی عملیاتی تأثیر دارد.،اعتماد بر اثربخشی عملیاتی تأثیر دارد. ،کیفیت سیستم بر رضایت کاربران تأثیر دارد.، کیفیت خدمات بر رضایت کاربران تأثیر دارد. ،کیفیت اطلاعات بر رضایت کاربران تأثیر دارد. ، اثربخشی عملیاتی بر رضایت کاربران تأثیر دارد می باشدکه همگی در جهت تأثیر مثبت تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها: اعتماد، اثربخشی دولت الکترونیک ، اثربخشی عملیاتی، رضایت کاربران

M.A. Thesis:

The role of trust in e_government effectiveness٫ operational effectiveness and user satisfaction

Today, the dynamics of communities and business environments have made the move to e-government inevitable. The successful and effective implementation of e-government has always faced serious challenges, such as lack of acceptance by users due to lack of public trust. The present study investigates the role of trust on e-government effectiveness, operational effectiveness and user satisfaction among customers of Mashhad and Sabzevar airline ticket agencies in 1398. Regarding the data collection method, this research is a descriptive study in which the path analysis method was used to test the relationship between variables and the significance of the estimated models. The purpose of this study is applied and it is descriptive-survey in terms of data collection. The questionnaire is used to describe and analyze research variables. In this study, simple random sampling method without specifying the target population size was used to sample the target population. The validity of this questionnaire was confirmed by responsable supervisor based on content validity. In terms of reliability Cronbach's alpha coefficient for user satisfaction was equal to 0.85 and effectiveness of operation was equal to 0.77. The Cronbach's alpha coefficient was higher than 0.7 for all research questionnaires, indicating that the reliability of the research was confirmed. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the questionnaire. Descriptive statistics including frequency tables, mean and standard deviation were used by SPSS software. And at the inferential level structural equation modeling is used. The software used to analyze the data is the PLS version 2017 software package. In this study, twelve hypotheses are included :trust affects system quality,trust affects service quality,trust affects information quality,trust affects user satisfaction,system quality affects Operational Effectiveness,Quality of Service Affects Operational Effectiveness,Information Quality Affects Operational Effectiveness,Trust Affects Operational Effectiveness,System Quality Affects Users Satisfaction,Quality of service affects user satisfaction,Quality of information affects user satisfaction,Operational effectiveness affects user satisfaction. The positive effect was confirmed.

Keywords: trust, e-government effectiveness, operational effectiveness, user satisfaction