دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه کشمیری قرقی، ۱۳۹۸

طراحی الگوی آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی در مشهد با روش نظریه داده بنیاد

در جوامع درحال توسعه و حتی اقتصادهای توسعه یافته، کسب وکارهای خانگی به عنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری به ویژه برای زنان به کار گرفته شده است. نقش این نوع از کسب وکارها در توسعه منطقه ای و ملی سبب توجه بیش ازپیش دولت ها به این مقوله و تدوین خط مشی های حمایتی خاص از این نوع از کسب وکارهاست. در ایران نیز با توجه به معضل بیکاری فزاینده به خصوص برای زنان، اقداماتی در راستای حمایت از کسب وکارهای خانگی و رشد آن ها صورت گرفته است اما مشکلات این نوع از کسب وکارها همچنان به قوت خود باقی است پژوهش حاضر با هدف شناخت طراحی الگوی آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی در مشهد با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است.روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی - مقطعی است در این پژوهش، پس از بررسی تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های شفاهی ، پرسشنامه محقق ساخته 94 سوالی در غالب سه عامل کارآفرینی فردی، بین فردی و خانواده تنظیم گردید و از 15 نفر از صاحب نظران عرصه آسیب شناسی کسب و کار خانگی جهت شناسایی عوامل آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی درقالب مصاحبه انجام گرفت جهت شناخت مفاهیم کسب و کارهای خانگی از روش نظریه داده بنیاد و در شش گام استفاده شد نتایج نشان داد، بعد کارآفرینی خانوده با میانگین 5/3 بالاترین و بعد بین فردی با میانگین 1/2 پایین ترین میانگین می باشد. دربخش مطلوب بعد خانواده با میانگین 4 بالاترین و بعد بین فردی با 6/3 دارای پایین ترین میانگین می باشد. جدول زیر آماره های آزمون t برای تحلیل شکاف را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها: روش نظریه داده بنیاد ، کسب و کارخانوادگی، خانواده، بین فردی، فردی

M.A. Thesis:

Design of Pathology Pattern of Home Businesses in Mashhad by Foundation Data Theory

In developing societies and even developed economies, home businesses have been used as one of the tools of economic growth and solving the problem of unemployment especially for women. The role of these types of businesses in regional and national development is due to governments' greater attention to this issue and the formulation of specific support policies for these types of businesses. In Iran, too, given the growing unemployment problem, especially for women, measures have been taken to support and grow their home businesses, but the problems of this type of business remain. The purpose of this study was to identify the design of home business pathology model in Mashhad using the basic data theory method. The present study is a quantitative and cross-sectional one. An oral, 94-item researcher-made questionnaire was developed on three individual, interpersonal, and family entrepreneurship factors and 15 home business pathology experts were interviewed to identify the pathological factors of home business interviewing. Home businesses used the data theory approach and in six steps the results show Ed is the family entrepreneurship dimension with a mean of 3.5 highest and the interpersonal dimension with a mean of 1/2 lowest. In the desirable part, the family dimension has the highest average of 4 and the interpersonal dimension has the lowest average of 3.6. The following table shows the t-test statistics for gap analysis

Keywords: Fundamental Data Theory Method, Family Business, Family, Interpersonal, Individual