دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیر وزیریان، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هویت سازمانی و درگیری شغلی و تعدیلگری شخصیت پیشگام

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هویت سازمانی و درگیری شغلی و تعدیلگری شخصیت پیشگام است.این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی شهرستان سبزوار به تعداد 150 نفر بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده پرسشنامه برگرفته از مطالعه (بیل و همکاران،2018)به تعداد 29 سوال بود.سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/83 محاسبه شد.روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL استفاده گردید.نتایج نشان داد بین رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هویت سازمانی و درگیری شغلی و تعدیلگری شخصیت پیشگام رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: رهبری تحول آفرین ، عملکرد شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی ، هویت سازمانی ، درگیری شغلی ، شخصیت پیشگام

M.A. Thesis:

Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality

The purpose of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and job performance and organizational citizenship behavior with the mediating role of organizational identity and job involvement and pioneering personality modulation. This research is an applied research component in terms of purpose and a descriptive-survey method. The statistical population of this study consisted of 150 employees of Sabzevar National Iranian Oil Distribution Company who were selected by census method. Library and field methods have been used for data collection. Data collection tool was a 29-item questionnaire extracted from the study (Bill et al., 2018). Validity of the variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.83. Content validity of the questionnaire was approved by expert teachers. Factor analysis was performed using SPSS software version 19 and structural modeling method with LISREL software version 8.8 was used for statistical analysis.. The results showed

Keywords: Transformational Leadership, Job Performance, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Identity, Job Involvement, Pioneering Personality