دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهشید منصوری راد، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر قابلیتهای تجزیه و تحلیل کلان داده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی قابلیتهای پویای فرایند محور

عصر امروز، عصر برتری اطلاعاتی است به گونهای که اگر شرکتها توانایی استداده از قابهیتهای تحهیهی کلان دادهها را داشته باشد، قادر خواهد بود تا ضمن شناخت تغییرات محیطی و داشتن قابهیتهای پویایی قابل توجه تر در پاسخ به تغییرات محیطی، عمهکردهای رقابتی قابل توجهتری از خود نشان دهد. هدف این پژوهش بررسی تا یر قابهیتهای تجزیه و تحهیل کلان داده بر عمهکرد شرکت با نقش میانجی قابهیتهای پویای فرآیند محور میباشد. در این پژوهش تعداد 306 مدیر و متخصص فناوری اطلاعات 120 شرکت دانش بنیان در سطح کرج و استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری پژوهش پرسشنامه بود و از پرسشنامههای استاندارد برای جمعآوری اطلاعات استداده شد. به منظور تحهیل مدل و آزمون فرضیههای پژوهش از تحهیل معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استداده شد. براین مبنا نتایج پژوهش نشان داد، قابهیتهای تجزیه و تحهیل کلان دادهها بر قابهیتهای پویایی فرآیند محور و عمهکرد شرکتها تا یر مثبت و معناداری دارند. همچنین مشخص گردید، قابهیت های پویا فرآیند محور بر عمهکرد شرکت تا یر مثبت و معنادار دارد. در نهایت مشخص گردید، قابهیتهای پویایی فرآیند محور در نقش تعدیل کننده نیز میتواند تا یر مثبت قابهیتهای تجزیه و تحهیل کلان داده بر عمهکردهای شرکتها را در جهت مثبت تشدید نماید.

کلیدواژه‌ها: قابلیت تجزیه و تحلیل دادههای کلان، قابلیتهای پویایی فرآیند محور، عملکرد شرکت

M.A. Thesis:

Examine the impact of big data analytics capabilities on firm performance with the mediating role of process-oriented dynamic capabilities

Today's era is the era of information excellence so that if companies have the ability to use the large-scale analytical capabilities of the data, they will be able to identify environmental changes and have more dynamic capabilities in response to environmental changes. The purpose of this study is examination the impact of big data analytics capabilities on firm performance with the mediating role of process-oriented dynamic capabilities. In this research a standard questionnaire was used for collecting data between 306 IT managers and specialists in 120 knowledge based Companies in Karaj and Tehran provinces. Also, Amos software was used to analyze the model and test the research hypotheses. Based on the results of the research, the big data analysis capabilities have a positive and significant effect on the process-driven dynamic capabilities of the companies. It was also found that the process-oriented dynamic capabilities with a moderator role could also exacerbate the positive impact of big data analysis capabilities on corporate performance in a positive direction.

Keywords: Big Data Analytics Capabilities, Firm Performance, Process-Oriented Dynamic Capabilities