دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه نجفی، ۱۳۹۸

سواد مالی،مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه¬ی مشتریان حقوقی و عمده بیمه آسیای شهر سبزوار در سال 1398 تشکیل می‌دهند که از بین آنان با استفاده از جدول کرچسی و مورگان تعداد 384 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، به¬عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی پرسش‌نامه‌ها مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر به روش آلفای کرونباخ، تأیید شد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی (جداول و نمودار) و استنباطی(آزمون معادلات ساختاری) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضای برای بیمه عمر تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: سواد مالی، مشاوران مالی، منابع اطلاعاتی، تقاضا برای بیمه عمر، بیمه آسیا

M.A. Thesis:

Financial Literacy, Financial Advisers and Information Resources on Demand for Life Insurance

The present study was conducted to investigate the impact of financial literacy, financial advisors and information resources on life insurance demand. The statistical population of the study consisted of all major and major insurance clients of Sabzevar Asia in 1398 among whom 384 persons were selected using simple random sampling method. A questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaires was confirmed and their reliability was confirmed by initial implementation in a sample of 30 people using Cronbach's alpha method. Results were analyzed in two levels: descriptive statistics (tables and graphs) and inferential statistics (structural equation test). The results of this study showed that: Financial literacy, financial advisors and information resources have a positive and significant impact on the demand for life insurance

Keywords: Financial Literacy, Financial Advisors, Information Resources, Life Insurance Demand, Asian Insuranc