دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه تعصبی، ۱۳۹۸

عوامل تعیین کننده احتمال موفقیت امیز بودن پیگیری مطالبات معوق

مطالبات معوق، یکی از موضوعات مهم و مطرح شرکت¬ها می¬باشد. در سال¬های گذشته، روند مطالبات معوق در شرکت¬ها افزایش یافته است و سهم معوقات به میزان نگران کننده¬ای رسیده است. پیگیری وصول مطالبات معوق یکی از کارکردهای اصلی مدیریت مالی شرکت¬ها می¬باشد که نشان¬دهنده¬ی توانایی شرکت در رابطه با انجام تعهدات کوتاه مدت است. بدین منظور هدف این مطالعه بررسی فرضیه¬های پژوهش، طی دوره¬ی 1392-1396 برای شرکت¬های منتخب به روش پانل دیتا می¬باشد. این پژوهش از نوع کاربردی به حساب می¬آید. برای جمع آوری اطلاعات و داده¬ها از دو روش کتابخانه¬ای و میدانی استفاده شده است. نسبت جاری، نسبت سریع (آنی)، ریسک نکول، ریسک مالی، اندازه¬ی شرکت، نسبت پوشش هزینه¬ی بهره، نسبت بدهی و نسبت بازده سرمایه به عنوان متغیر مستقل و موفقیت آمیز بودن پیگیری وصول مطالبات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در ابتدا برای جلوگیری از برآورد یک رگرسیون کاذب آزمون¬های ریشه واحد انجام شد. مدل مورد بررسی به روش اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان¬دهنده¬ی وجود رابطه مثبت معنادار بین نسبت آنی و نسبت بازده سرمایه و موفقیت¬آمیز بودن پیگیری وصول مطالبات معوق را دارد و بین ریسک مالی، ریسک نکول، نسبت جاری و موفقیت¬آمیز بودن پیگیری وصول مطالبات معوق رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین اندازه¬ی شرکت، نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره و موفقیت¬آمیز بودن پیگیری وصول مطالبات معوق رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: نسبت آنی، نسبت بازده سرمایه، ریسک مالی، ریسک نکول، نسبت جاری، اندازه‌ شرکت، پیگیری وصول مطالبات معوق

M.A. Thesis:

The determinants of the probability of successful pursuit of deferred claims

Deferred claims are one of the most important issues for corporations. In recent years, the trend of deferred claims in companies has increased and the share of deferred claims has reached a worrying level. Keeping track of deferred claims is one of the key functions of corporate financial management that demonstrates the company's ability to meet short-term commitments. The purpose of this study was to investigate the research hypotheses during the period 2013-2017 for selected companies using panel data method. In order to avoid estimating a false regression, single root tests were performed. The model was analyzed by random effects method. The results show that there is a significant positive relationship between immediate ratio and return on capital and successful follow-up and there is a negative significant relationship between financial risk, default risk, current ratio and successful follow-up. There is There was no significant relationship between firm size, debt ratio, interest rate coverage ratio and the success of pursuing deferred claims. Keywords: Immediate Ratio, Return on Capital, Financial Risk, Default Risk, Current Ratio, Company Size, Tracking of Deferred Claims

Keywords: Immediate Ratio, Return on Capital, Financial Risk, Default Risk, Current Ratio, Company Size, Track