دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه تعصبی، ۱۳۹۸

عوامل تعیین کننده احتمال موفقیت امیز بودن پیگیری مطالبات معوق

بورس اوراق بهادار به عنوان واسطه¬ی وجوه، وظیفه¬ی جذب منابع مالی و تزریق آن در بخش¬های مختلف اقتصادی را عهده¬دار می¬باشند. در فرآیند تخصیص منابع، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در عین ایجاد سود، با ریسک¬های مختلفی مواجه هستند که در حال حاضر، یکی از مهم¬ترین و چالش¬ برانگیزترین ریسک¬ها، ریسک عدم پرداخت می¬باشد که منجر به افزایش اقساط معوق گردیده است. روند رو به رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول شرکت¬ها در سال¬های اخیر موجب شده که بررسی عوامل تعیین کننده¬ی احتمال موفقیت آمیز بودن پیگیری مطالبات معوق بسیار حائز اهمیت باشد. هدف این مطالعه بررسی فرضیات پژوهش، طی دوره¬ی 1392-1396 برای شرکت¬های منتخب به روش پانل دیتا بود. در ابتدا برای جلوگیری از برآورد یک رگرسیون کاذب آزمون¬های ریشه واحد انجام شد. مدل مورد بررسی به روش اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان¬دهنده¬ی وجود رابطه مثبت معنادار بین نسبت آنی و نسبت بازده سرمایه و موفقیت¬آمیز بودن پیگیری وصول مطالبات معوق را دارد و بین ریسک مالی، ریسک نکول، نسبت جاری و موفقیت¬آمیز بودن پیگیری وصول مطالبات معوق رابطه¬ی منفی معناداری وجود دارد. بین اندازه¬ی شرکت، نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره و موفقیت¬آمیز بودن پیگیری وصول مطالبات معوق رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: نسبت آنی، نسبت بازده سرمایه، ریسک مالی، ریسک نکول، نسبت جاری، اندازه‌ شرکت، پیگیری وصول مطالبات معوق

M.A. Thesis:

The determinants of the probability of successful pursuit of deferred claims

Securities brokers, as intermediaries of funds, have the task of attracting funds and injecting them into various economic sectors. In the process of allocation of resources, the companies listed on the stock exchange face different risks while making a profit, which is currently one of the most important and challenging risks, non-payment risk, which leads to an increase in deferred installments. Effortless. The growing trend of deferred claims in recent years has made it important to examine the determinants of the likelihood of successful deferred claims. The purpose of this study was to investigate the research hypotheses during the period 2013-2017 for selected companies using panel data method. In order to avoid estimating a false regression, single root tests were performed. The model was analyzed by random effects method. The results show that there is a significant positive relationship between immediate ratio and return on capital and successful follow-up and there is a negative significant relationship between financial risk, default risk, current ratio and successful follow-up. There is. There was no significant relationship between firm size, debt ratio, interest rate coverage ratio and the success of pursuing deferred claims.

Keywords: Immediate Ratio, Return on Capital, Financial Risk, Default Risk, Current Ratio, Company Size, Track