دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه ابراهیمی، ۱۳۹۸

امکان سنجی و اهمیت کاربرد کلان داده ها در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیک

با رشد و توسعه جوامع دولت الکترونیک به عنوان یک سرآمد حاکمیتی در جوامع در حال توسعه قلمداد می شود که از آن به منزلة راهیبرای دولت‌ها جهت استفاده از فناوری‌های جدید، دسترسی مناسب مردم به اطلاعاتو خدمات دولتی، بهبود کیفیت این خدمات و فراهم ساختن امکان مشارکت مردم درجریانات و فعالیت‌های دموکراتیک عنوان گردیده است. هدف این پژوهش امکان سنجی و اهمیت کاربرد کلان‌داده‌ها در پیاده‌سازی خدمات دولت الکترونیک می باشد. در این پژوهش که در بازه زمانی ? ماه صورت پذیرفت، تعداد ??? نفر از مدیران ارشد، عملیاتی و میانی دانشگاه آزاد در سطح استان خراسان رضوی که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن به واسطه نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. براساس تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) که یک روش برازش مدل براساس تحلیل روایی و پایایی است، نتایج نشان داد، حجم کلان داده ها، سرعت کلان داده ها و تنوع کلان داده ها بر سه معیار پیاده‌سازی خدمات دولت الکترونیک یعنی هسته خدمات دولت الکترونیک، لایه توسعه یافته خدمات الکترونیک و لایه خارجی خدمات الکترونیک براساس آماره که بالاتر از ??/? می باشد، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: حجم کلان داده ها،سرعت کلان داده ها و تنوع کلان داده ها، پیاده سازی خدمات دولت الکترونیک

M.A. Thesis:

The feasibility and importance of big data in the implementation of e-government services

The growth and development of e-government communities is shown as a sovereign asset in developing societies, as a way for governments to employ new technologies, make people more accessible to government information and services, improve the quality of these services and provide the possibility of people's participation in democratic processes and activities. The purpose of this study is to evaluate the feasibility and importance of using metadata in the implementation of e-government services. In this research, which was conducted over a period of 6 months, 146 senior, operational and middle managers of Azad University in Khorasan Razavi province were selected through stratified random sampling. The research tool was a questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Based on partial least squares analysis (PLS) which is a model fitting based on validity and reliability analysis, the results showed that macro data volume, macro data speed, and macro data variability are based on three criteria of e-government implementation ie e-government core. , The extended layer of e-services and the outer layer of e-services based on the t-statistic, which is higher than 1.96, has a positive and significant effect.

Keywords: Big Data Volume, Big Data Speed and Big Data Variety, Implementation of E-Government Services