دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا مروی، ۱۳۹۸

بررسی اعتراض ثالث به بازداشت اموال در حقوق ایران با تأکید بر مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ایران

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و آن شخص یا نماینده او در هیچ دادرسی که منتهی به رای شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید، به چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث گفته می شود. بازداشت اموال و اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده یکی از مباحث مهم در حقوق ثبت و آیین دادرسی مدنی، می باشد. عملیات اجرایی ثبتی که در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت صورت می گیرد، ممکن است منجر به توقیف مالی گردد. گاهی اوقات اشخاص ثالث ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده را می نمایند.در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مقرراتی درباره اعتراض ثالث وجود دارد.بازداشت اموال بطور اعم و بازداشت یا توقیف املاک بطور اخص، یکی از مفاهیم مربوط به اجرای احکام مدنی است که مقررات مربوط به آن در قانون اجرای احکام مدنی آمده است. توقیف اموال محکوم علیه، به بازداشت دارایی های شخصی گفته می شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، بازداشت اموال، حقوق ایران ، قانون ثبت اسناد و املاک

M.A. Thesis:

Third-party protest over foreclosure in Iranian law٫ with emphasis on the rules of the Iranian law on the registration of documents and real estate

If a lawsuit is filed against a third party's rights, and that person or his representative may not intervene in any proceedings that led to the vote as a party to the dispute, they shall appeal to such a protest. , Third Party Protest. The detention of third-party property and protest against the confiscated property is one of the important issues in the law of registration and civil procedure. The record keeping operation that is performed on the official documents in force at the registration office may result in financial seizure. Sometimes third parties claim property in relation to the confiscated property. In the Civil Code Act and the Code of Conduct for the Implementation of the Official Documents Act, there are provisions for a third-party protest. Retirement of the property in its entirety and the detention or seizure of the property in particular, one of Concepts related to the enforcement of civil sentences, the provisions of which are in the law on the enforcement of civil sentences. The seizure of the convicted property is related to the arrest of personal property, which was ordered at the expense of him. These assets may be movable or immovable. The seizure of immovable property, although largely confiscated by the ownership of the property document, but the movable property, because of its nature, has certain provisions for seizure. The seizure of immovable property, although largely confiscated by the ownership of the property document, but the movable property, because of its nature, has certain provisions for seizure.

Keywords: third-party protest, detention of property, Iranian law, law of registration of documents and real e