دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه محمدی، ۱۳۹۸

اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک های حل تعارض و خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان دارای اضطراب حاد دوره دوم متوسطه شهر مشهد

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک¬های حل تعارض و خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان دارای اضطراب حاد دوره دوم متوسطه شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اضطراب حاد بودند که در دوره دوم متوسطه در شهر مشهد تحصیل می کردند. از میان جامعه آماری به روش نمونه¬گیری در دسترس از بین دانش¬آموزانی که تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند و براساس نمره پرسشنامه اضطراب کتل، نمونه¬ای به حجم 40 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه¬های سبک¬های حل تعارض ویکز (1994) و خودتنظیمی هیجانی گرانفسکی و همکاران (????) در پیش¬آزمون پاسخ دادند، این 40 نفر به طور کاملا تصادفی به دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شد که گروه آزمایش، 8 جلسه درمان شناختی رفتاری را دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار دارند و هیچ درمانی دریافت نکرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از تحلیل کوواریانس و از نرم افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری تاثیر معناداری بر سبک¬های حل تعارض و خودتنظیمی هیجانی دانش¬آموزان مبتلا به اضطراب حاد دارد. به عبارت بهتر افراد مبتلا به اضطراب حاد با شرکت در جلسات درمان شناختی رفتاری، توانستند سبک¬های حل تعارض را در خود بهبود بخشند و خودتنظیمی هیجانی نیز در آنها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها: درمان شناختی رفتاری، سبک های حل تعارض، خود تنظیمی هیجانی، دانش آموزان دارای اضطراب حاد

M.A. Thesis:

ZENDEGIM: Effectiveness of cognitive behaviorial therapy on conflict resolving and emotional self-regulatory Acute middle school students in Mashhad.

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy on conflict resolution and emotional self-regulation in high school students with Major anxiety in Mashhad. The statistical population of this study consisted of all students with acute anxiety who were studying in the second high school in Mashhad. A sample of 40 students was selected from among the students who were willing to participate in the study and based on the Cattell Anxiety Questionnaire, were selected through convenience sampling. And responded to the Weeks Conflict Resolving Styles Questionnaire (1994) and Granofsky et al.'s Emotional Self-Regulation Questionnaire (2001) in the pretest. The 40 subjects were randomly divided into two groups of 20 experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of cognitive behavioral therapy and the control group is on the waiting list, the control group received no treatment. Covariance analysis was used to analyze the data and SPSS21 software was used to accelerate the results. The results showed that cognitive-behavioral therapy had a significant effect on conflict resolution and emotional self-regulation in students with Major anxiety. In other words, people with Major anxiety could participate in cognitive behavioral therapy sessions to improve their conflict resolution styles and to increase their emotional self-regulation.

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Conflict Resolving Styles, Emotional Self-Regulation, Students with Ma