دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعیده جلینی، ۱۳۹۸

اثربخشی بازی‌درمانی در کنترل هیجان و رشد قضاوت های اخلاقی در دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی بازی درمانی در کنترل هیجان و رشد قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان پسر دوره اول مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار بوده است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهر سبزوار به تعداد 2600 نفر بودند که از بین آنها تعداد 60 دانش آموز بصورت نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. سپس این افراد بطور تصادفی به دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند و از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. بر روی گروه آزمایش 9 جلسه بازی درمانی اجرا شد اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد، سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بوده است. به‌منظور سنجش قضاوت اخلاقی از پرسشنامه 50 سوالی قضاوت اخلاقی دورگاندا-سینها و میراوارما (1971) و برای سنجش کنترل هیجان از پرسشنامه 36 ماده ای کنترل هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) استفاده شده است و داده‌های حاصل از اجرای پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که بازی درمانی در کنترل هیجان و رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها: بازی درمانی، کنترل هیجان، رشد قضاوت اخلاقی.

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Therapeutic Game in Control of Excitement and Growth of Moral Judgment in Elementary School Students in Sabzevar County

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of play therapy on emotion control and moral judgment in first grade elementary school students in Sabzevar. The statistical population of the study consisted of 2600 students of the second grade of elementary school in Sabzevar city. Subjects were randomly divided into two experimental (n = 30) and control (n = 30) groups. The experimental group received 9 sessions of game therapy but the control group received no training, then both groups received post-test. The purpose of this study was pre-test and post-test in terms of purpose and quasi-experimental research method. The Durganda-Sinha and Mirawarma (1971) 50-item Ethical Judgment Questionnaire was used to measure moral judgment and the 36-item Garnefsky et al. (2001) 36-item Emotion Control Questionnaire was used. SPSS software was used for analysis of covariance. Findings indicated that play therapy was effective in controlling emotion and developing moral judgment in elementary school boys in Sabzevar.

Keywords: Game Therapy, Emotion Control, Moral Verdict Growth