دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید نظری، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین راهبرد های یادگیری و سبک های مدیریت کلاسی معلمان با پیشرفت تحصیلی در مدارس پسرانه پایه پنجم و ششم شهرستان جوین سال (۱۳۹۷-۹۸

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های مدیریت کلاسی معلمان با پیشرفت تحصیلی در مدارس پسرانه پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین سال (98-1397) بود .روش این پژوهش "توصیفی" از نوع "همبستگی " است. جامعه آماری این پژوهش ، معلمان پایه پنجم و ششم و دانش آموزان آن ها بودند .بدین منظور نمونه ای با حجم 125 معلم و دانش آموزان آن ها به تعداد 758 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .داده ها با استفاده از ابزارهای استاندارد (پرسشنامه استاندارد راهبردهای یادگیری واینستین و مایر(1986) و همچنین پرسشنامه استاندارد شیوه مدیریت کلاس معلمان مارتین و مایر(1998) و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل دانش آموزان در پایان سال تحصیلی 98-97 جمع آوری گردید .اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور با استفاده از ملاک های روان سنجی احراز شد. داده های حاصله با استفاده از آمار توصیفی یعنی فراوانی ، میانگین و انحراف معیار ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که: راهبرد های یادگیری قادرند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به طور معنی داری پیش بینی کنند .در میان راهبرد های یادگیری ، راهبرد سازمان دهی با بیشترین ضریب (230/0) قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در جهت مثبت بودند که قوی ترین پیش بینی کننده راهبرد یادگیری است .علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت کلاسی قادرند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند. در این تحلیل نیز سبک مدیریت کلاسی تعامل گرا نسبت به سایر سبک ها پیش بینی کننده قوی تری بود . همچنین مشاهده شد که هر چه معلمان از سبک مدیریت اقتدار گرا بیشتر استفاده کنند با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی (38/0-) پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کاهش می یابد. نهایتا تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که راهبرد های یادگیری و مدیریت کلاسی معلمان قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها: راهبردهای یادگیری ، مدیریت کلاسی ، پیشرفت تحصیلی

M.A. Thesis:

A study The Relationship between Learning Strategy and Teacher's Classroom management Styles with Academic Achievement in Primary School Boys in classrooms fiveth & classroom sixth of Jouin city (1397-98)

Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between learning strategies and classroom management styles of teachers with academic achievement in junior and elementary schools in junior and senior elementary schools in the city of Joan (1977-98). The statistical population of the study consisted of fifth and sixth grade teachers and their students. For this purpose, a sample of 125 teachers and their students were selected by multistage cluster sampling. Standard tools (Weinstein & Meyer (1986) standard questionnaire for learning strategies) and Martin & Meyer (1998) teachers 'classroom management standard questionnaire were used to measure students' academic achievement at the end of the 97-98 academic year. The questionnaires were validated using psychometric criteria. Descriptive snake frequency, mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used to analyze the results: Learning strategies were able to predict students' academic achievement significantly. Learning strategies with the highest coefficient of organization (0.23) were able to predict students' academic achievement in a positive direction, which is the strongest predictor of learning strategy. In addition, data analysis showed that classroom management is capable of Anticipate students' academic achievement. In this analysis, the interactionist class management style was a stronger predictor than other styles. It was also observed that the more teachers use authoritarian management style, the lower the academic achievement (-0.38) of students' academic achievement. Finally, the findings showed that teachers 'classroom learning and management strategies were able to predict students' academic achievement.

Keywords: Learning Strategies, Classroom Management, Academic Achievement