دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بهاره مشتاقی، ۱۳۹۸

مالکیت نهادی، اندازه شرکت و ارزش شرکت با نقش تعدیل گری اجتناب مالیاتی

یکی از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه‌گذاران ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن می‌باشد. در واقع سرمایه‌گذاران با شناخت عوامل مؤثر بر ارزش شرکت ها، روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش را پیش‌بینی می‌کنند و بر این اساس تصمیمات لازم را برای خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ می‌کنند. با عنایت به اهمیت ارزش شرکت، در این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی و اندازه شرکت بر ارزش شرکت با در نظر داشتن نقش متغیر تعدیل گر اجتناب مالیاتی پرداخته شده است. جهت اندازه گیری ارزش شرکت از شاخص کیوتوبین استفاده شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 135 شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 92-96 و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج پژوهش مبین این موضوع است که اندازه شرکت، تاثیری منفی بر ارزش شرکت دارد. مضافا نتایج نشان داده است که اجتناب مالیاتی، رابطه بین اندازه شرکت و ارزش شرکت را تعدیل می‌نماید

کلیدواژه‌ها: اندازه شرکت، ارزش شرکت، مالکیت نهادی، اجتناب مالیاتی.

M.A. Thesis:

The Impact of Institutional Ownership and a Firm's Size on Firm

One of the most important factors in investor decisions is the value of the company and its influencing factors. In fact, investors anticipate the trends of price changes and value changes by identifying the factors affecting the value of companies and thus make the necessary decisions to buy or not to buy stocks. Considering the importance of corporate value, this study examines the impact of institutional ownership and firm size on corporate value, considering the variable role of tax avoidance moderator. Kyotubin index was used to measure firm value. Using a sample of 135 firms from Tehran Stock Exchange companies during the period 1996-96 and using regression model, the results show that size of company has a negative effect on company value. In addition, the results have shown that tax و And that each shareholder has different interests and expectations, the ultimate goal, and what they all have in common, is to maximize the current value of the investment made.avoidance moderates the From the perspective of the capital market and shareholders today, what constitutes company value is sustained and sustained value-added growth, not past and short-term profitability.relationship between firm size and firm value.

Keywords: اندازه شرکت، ارزش شرکت، مالکیت نهادی، اجتناب مالیاتی