دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حوریه دیواندری، ۱۳۹۸

تاثیر اموزش صلح بر پرخاشگری و مسولیت پذیری دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهرستان سبزوار

یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود و بهره برداری صحیح از آن و احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها و شوراهای متشکل از همسالان در مدارس است. همچنین از آنجایی که پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه آثار نامطلوبی بر حالت درونی افراد و به پیرو آن بر روابط بین فردی می گذارد، از طرفی توانایی در برقرارکردن ارتباط موثر با دیگران، باعث رشد مطلوب و شکوفایی شخصیت می شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر آموزش صلح بر پرخاشگری و مسولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی پایه ششم شهرستان سبزوار انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که آموزش صلح بر روی پرخاشگری و مسئولیت پذیری دانش اموزان تاثیر معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها: توانایی در برقرارکردن ارتباط موثر،رشد مطلوب و شکوفایی

M.A. Thesis:

The Effect of Peace Education on the Aggression and Responsibility of Secondary School Students in Sabzevar

One of the most important goals of education is to socialize students, to prepare them for active and productive participation in social life, to gain awareness of and benefit from their social rights and to respect the rights of others and to work with others in society. One of the ways students tend to engage in social activities and decision-making is their participation in peer groups and councils in schools. Also, since aggression and aggressive behavior have undesirable effects on one's inner state and consequently on interpersonal relationships, on the other hand, the ability to communicate effectively with others, leads to desirable growth and development of personality. This study was conducted to investigate the effect of peace education on aggression and social responsibility of male students of elementary school in sixth grade of Sabzevar city. The results show that peace education has a significant effect on students' aggression and responsibility.

Keywords: relationships،behavior ،communicate