دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مینا کیوانلوشهرستانکی، ۱۳۹۸

کنکاشی بر ارتباط میان نقش هویت حرفه ای و جنسیت معلم زبان انگلیسی بر میزان موفیت ادراک شده از سوی فراگیران آنها

در تحقیق حاضر، محقق سعی در بررسی جنبه های هویت حرفه ای و جنسیت معلمان انگلیسی بر موفقیت معلمان از دیدگاه دانش آموزان در سبزوار و جوین ، ایران داشته است. این مطالعه با بررسی چگونگی تغییر شکل هویت معلمان از طریق درگیری طولانی مدت در دنیای حرفه ای دارای دو هدف اصلی بود. نخست، تلاش شد تا مشخص گردد که آیا تفاوت جنسیتی چشمگیری در مفهوم سازی معلمان زبان انگلیسی در خصوص هویت حرفه ای وجود دارد یا خیر. در مرحله ی دوم، محقق به دنبال این نکته بود که که آیا ارتباطی میان دیدگاه معلمان نسبت به هویت حرفه ای و عملکرد معلمان موفق از دیدگاه دانش آموزان متناسب با جنسیت معلم جهت گیری شده بود یا خیر. برای یافتن پاسخ به سؤالات پژوهش، محقق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مشخص کرد تفاوت معناداری میان نمره ی به دست آمده از پرسشنامه ی هویت حرفه ای معلم زبان انگلیسی میان معلمان مرد و زن وجود ندارد اما در مرحله ی دوم در مورد ارتباط میان دیدگاه حرفه ای معلمان موفق از دیدگاه دانش آموزان، این ارتباط هم از دیدگاه جنسیت و هم ارتباط میان گویه های کلی هویت حرفه ای و مشخصات معلمان موفق از دیدگاه دانش آموزان مثبت ارزیابی شد. این پژوهش پیامدهای مفیدی برای زبان آموزان و معلمان زبان انگلیسی در محیط زبان خارجی ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها: جنسیت، هویت حرفه ای، هویت معلم، معلم زبان موفق

M.A. Thesis:

Surveying Professional Identity and gender of an English Langauage Teacher and Students Perceptions of their Teacher Success

In this study, the researcher made an attempt to investigate aspects of professional identity of the English teachers and their gender over their students’ views on teacher success as perceived by teachers in Sabazevar and Jovein, Iran. The study had two main purposes. The first one sought to determine whether there was a significant gender difference in English language teachers’ conceptualization. In other words, the aim was to seem to what extent teachers’ views on their professional identity conferred/differed among male and female English language teachers. The second aim sought to determine whether there was any interaction between students’ conceptualization of a successful language teacher and professional identity as perceived by English language teachers. Findings indicated that in the first place, the difference between scores of teachers’ professional identity among the two gender was not significant. Regarding the second aim, it was found out that with a moderate relationship between the two sets of scores on teachers’ professional identity and students’ views of teacher success, teacher gender could be conspicuous. The study presented a number of implications for the English language learners and teachers in the foreign language environment.

Keywords: : Gender, Professional Identity, Teacher Identity, EFL Successful Teacher