دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نعیمه بیدخوری، ۱۳۹۸

بررسی دریافت بیمه ی بیکاری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

بیمه بیکاری از یکی از شاخه های حمایت یا تامین اجتماعی می باشد و تامین اجتماعی به عنوان یک پدیده تاریخی و اجتماعی حاصل فرآیند تحولات اقتصادی و اجتماعی می باشد و برحسب ضرورت انسان ها امنیتی را در مقابل خطرات به وجود می آورد. بیمه بیکاری و حق برخورداری از آن در قالب یکی از حق های اساسی بشر تبیین گردیده است پیرو این توجه بین المللی به این حق در اسناد بین المللی و مقررات بین المللی از قبیل مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی با استناد و به صدور اسناد و مقررات بین المللی می باشد که در این اسناد حق برخورداری از تامین اجتماعی بیمه بیکاری برای تمام افراد جامعه وجود دارد، حق برخورداری از تامین اجتماعی که بیمه بیکاری مشمول آن می گردد مورد پذیرش بین المللی و ملی قرار گرفته است. بیمه بیکاری در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران غالبا جنبه اجباری و همگانی را دارد و تامین مالی آن به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود.

کلیدواژه‌ها: بیمه بیکاری حقوق ایران اسناد بین الملل تامین اجتماعی ایام بیکاری

M.A. Thesis:

checking for unemployment insurance in iranian law and international document

Unemployment insurance is one of the branches of protection or social security, and social security as a historical and social phenomenon is the result of economic and social change processes and, where necessary, creates security against risks. Unemployment insurance and the right to enjoy it are set forth in one of the fundamental human rights. Following this international attention to this right is enshrined in international documents and international regulations, such as ILO protocols and recommendations, as well as others. Regional documents have been considered in various parts of the world; the international community is relying on international documents and regulations which include the right to social security unemployment insurance for all members of society, the right to self-employment. Social Security covered by unemployment insurance has received international and national acceptance .Bymh unemployment in developing countries such as Iran often mandatory and universal aspects and its financing is divided equally between the worker and the employer.

Keywords: Unemployment Insurance Iran International Social Security Documents Unemployment Days