دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره باغبانباشی، ۱۳۹۸

اثربخشی گروه درمانی یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت - رفتاری بر میزان ویژگی های شخصیتی پارانوئید و وابسته زنان شهر مشهد

پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی یکپارچه روان پویشی کوتاه مدت-رفتاری بر میزان ویژگی های شخصیتی پارانوئید و وابسته زنان شهر مشهد، انجام گرفته است. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با دو گروه آزمایش و شاهد، بصورت پیش آزمون-پس آزمون، انجام گرفت. 12خانم با شرط سنی بالای 18 سال بودند که مورد مصاحبه بالینی و آزمون میلون3 قرار گرفتند. 6تن از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. بر روی گروه آزمایش، درمانی با رویکرد یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت-رفتاری در ??جلسه درمانی که مدت هر جلسه??دقیقه می باشد، انجام گرفت و هیچ مداخله درمانی بر روی گروه شاهد، اعمال نشد. با توجه به نتایج حاصل از آزمونTوابسته، بر روی دوگروه شاهد و آزمایش و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون آنها، مشخص شد در این بازه زمانی تاثیر متغیرهای مزاحم تا اندازه ای است که بر روی نتیجه پژوهش تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها: گروه درمانی، روانپویشی کوتاه مدت، رفتار درمانی، شخصیت وابسته، شخصیت پارانوئید

M.A. Thesis:

The Effectiveness of integrative Short term dynamic Psycho-Behavior Group Therapy on The amount of characteristics of Paranoid and dependent personality Mashhad Women

The Effectiveness of integrative Short term dynamic Psycho-Behavioral Group Therapy on two personality traits has been investigated in this study. The purpose of this type of therapy is to help clients overcome their inner resistance to be able to experience their true emotions which are suppressed due to their fear or pain. In the same time, some assignments fitting to the purpose of the treatment were given to the patients in order to accelerate the treatment process. It was a sami-experimental study which was done with pre-tests and post-tests. The statistical population of this study was chosen from those who attended to Dr. Farshad Jaberi's counseling office and also from volunteers of the public call . Among these, 12 women with the age condition of 18+, were selected after clinical interview and Millon-3 test. From these 12, 6 were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group was treated with a integrative Short term dynamic Psycho-Behavioral Group Therapy approach and the control group without any intervention. The experimental group underwent 12 treatment sessions within 12 weeks,90 minutes for each session . Considering the results of the dependent T-test which were obtained from the comparison of the pre-test and the post-test in the control and experimental groups, it was found that intervention with integrative Short term dynamic Psycho-Behavioral Group Therapy has made no significant effect on the level of paranoid and dependent personality traits of the women of Mashhad.

Keywords: Short term dynamic Psycho therapy، Behavioral therapy، Group Therapy