دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نجمه نعیمی، ۱۳۹۸

استخراج عصاره ریشه گیاه بهمن سرخ (Stipa capensis) و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایدار کنندگی آن در روغن سویا در طی نگه داری

اکسیداسیون روغن‌ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن‌ها را کاهش می‌دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان تاثیر سوئی دارند. برای جلوگیری از اکسیداسیون روش‌های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن موادی به نام آنتی‌اکسیدان است. در این تحقیق ابتدا عصاره‌گیری از ریشه گیاه بهمن سرخ زرد انجام گرفته و ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدانی موجود در عصاره تعیین گردیده . سپس عصاره در غلظت های ppm 400،800،1000 به روغن سویا بدون آنتی اکسیدان اضافه شده و سپس نمونه های روغن سویا فرموله شده با این آنتی اکسیدان طبیعی تحت شرایط دمایی 65 درجه سانتی گراد طی 3 روز ذخیره سازی از نظر پایداری اکسایشی توسط پارامتر های عدد پراکسید، شاخص تیوباربیوتیک اسید، اندیس اسیدی با نمونه روغن سویا حاویppm 200 آنتی اکسیدان سنتزی (BHT )و نمونه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد غلظتppm 1000 عصاره ریشه گیاه بهمن سرخ زرد در پایداری روغن سویا طی مدت زمان نگهداری موثرتر از آنتی اکسیدان سنتزی (BHT ) و غلظتppm 800 عصاره عمل نموده است که به دلیل مقادیر بالاتر ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدان موجود درغلظتppm 800 عصاره نسبت به سایر غلظت‌ها می‌باشد

کلیدواژه‌ها: عصاره ریشه گیاه بهمن سرخ زرد ، روغن سویا، سنتزی، ترکیبات آنتی اکسیدان

M.A. Thesis:

Extraction of Stipa capensis Root and Study of the Antioxidant Effect and Stability on Soybean Oil in Storage.

Oxidation of oils, in addition to altering the organoleptic properties of the food, reduces the nutritional value and shelf life of the oils and has a detrimental effect on the health of consumers due to the production of undesirable constituents in the oil. There are several ways to prevent oxidation, one of which is the addition of substances called antioxidants. In this study, extracts from the root of yellow avalanche were first extracted and the phenolic and antioxidant compounds in the extract were determined. The extract was then added at 400,800,000 ppm concentrations to the antioxidant-free soybean oil and then samples of soybean oil formulated with this natural antioxidant under 65 ° C for 3 days of storage for oxidative stability by parameter Peroxide value, thiobarbiotic acid index, acid index were compared with soybean oil sample containing 200 ppm synthetic antioxidant (BHT) and control sample. The results showed that 1000 ppm concentration of Safflower root extract was more effective than synthetic antioxidant (BHT) and 800 ppm extract concentration during soybean oil storage due to higher phenolic and antioxidant compounds content than 800 ppm extract. Other concentrations are

Keywords: : Root Extract of Yellow Avalanche, Soybean Oil, Synthesis, Antioxidant Compounds