دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام بصیرت، ۱۳۹۸

موفقیت هوش تجاری در سیستم های اطلاعاتی بخش سلامت

کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از سازمان ها،استفاده صحیح از اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر و سریعتر می باشد.و هوش تجاری مجموعه ای از فناوری ها و اطلاعات در سازمان است که به افراد اجازه دسترسی به داده ها و تصمیم گیری را می دهد.هدف از این پژوهش بررسی موفقیت هوش تجاری در سیستم های اطلاعاتی بخش سلامت می باشد.روش تحقیق به صورت پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی شهرستان سبزوار می باشد.در این راستا نمونه آماری پژوهش تعداد 100 نفر از این مدیران و کارشناسان به روش نمونه گیری تصادفی قابل دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن مورد تایید می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی به روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که موفقیت هوش تجاری بر سیستم های اطلاعات بخش سلامت تاثیر مستقیم دارد. همچنین کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم های هوش تجاری بر رضایت کاربران و استفاده از اطلاعات تاثیر مثبت می گذارد. از دیگر نتایج این پژوهش تاثیر مثبت استفاده از سیستم بر رضایت کاربران و تاثیر فردی، و رضایت کاربران بر تاثیر فردی و استفاده از سیستم می باشد.همچنین با تخصیص منابع جهت حمایت از بکارگیری هوش تجاری در سازمان و قرار دادن اطلاعات لازم در اختیار کارکنان و ترغیب مدیران و کارکنان جهت بکارگیری طرح در دستیابی به اهداف، می توانیم کمک کنیم.

کلیدواژه‌ها: هوش تجاری، سیستم های اطلاعاتی، موفقیت سیستم های اطلاعاتی سلامت.

M.A. Thesis:

Business Intelligence Success applied to healthcare Information Systems

The key to business success for many organizations is the correct use of information to make better and faster decisions. And business intelligence is a set of technologies and information in the organization that allows people to access data and make decisions. The purpose of this study is to investigate the success of business intelligence in health information systems. The statistical population of this study is managers and senior experts of specialized and sub-specialty hospitals of Sabzevar city. In this regard, the statistical sample of the study consisted of 100 managers and experts selected through available random sampling. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity and reliability were confirmed. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis using structural equation modeling with PLS software. The results of this study showed that the success of business intelligence has a direct impact on health information systems. Also, the quality of information and the quality of business intelligence systems have a positive impact on user satisfaction and use of information. Other results of this study are the positive impact of system use on user satisfaction and personal impact, and the satisfaction of users on personal impact and system use. And we can help persuade managers and staff to use the plan to achieve their goals.

Keywords: Business Intelligence, Information Systems, Health Information Systems Success