دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی عمرانی خیراباد، ۱۳۹۸

بررسی جایگاه امضای الکترونیکی و دیجیتالی در حقوق اسناد ثبتی

امضاء عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی (یا هر دو) یا رسم علامت ویژه‌ای که نشانه هویت صاحب علامت است، در ذیل اوراق واسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا قرار یا شهادت و مانند آنها است یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله‌ای ثبت شود(سفید مهر) قانون مدنی تعریفی از امضاء ارائه نکرده‌است. ماده ???? قانون مذکور در مورد امضاء مقرر می‌دارد: امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. بنابراین، اثر مهم امضاء متعهد شدن به تمام آثار جنبه‌های سند یا قراردادی است که امضاء شده باشد. به طور کلی، نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء نشان تأیید اعلام‌های مندرج و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده‌است. بنا براین، هر سندی که امضاء می‌شود در واقع اعتبار می‌یابد و می‌توان آن را به شخصی منتسب نمود و وی را به مندرجات آن ملتزم ساخت. پیشرفت فناوری و لزوم تسریع در انجام معاملات، منجر به بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. در این راستا امضای دیجیتالی نیز از پدیده‌های نوظهور است که علی‌القاعده تمام آثار امضای سنتی را دارد. با این حال، اعطای «گواهی» برای امضای دیجیتالی به این صورت که شخص بتواند بدون مراجعه به دفتر گواهی امضا یا دفاتر اسناد رسمی برای دفعات متعدد از یک امضا استفاده کند، منجر به تقلب،کلاهبرداری و سوءاستفاده و بالنتیجه چالشها و مباحثی شده است. انجمن ملی دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده در گزارشی که در پی می‌آید گواهی فوق‌الذکر را با سیستم فعلی (سنتی) ثبت اسناد مقایسه نموده، معایب گواهی دیجیتالی و در عین حال مزایای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را برشمرده و نهایتاً به ارایه راهکار پرداخته است

کلیدواژه‌ها: امضای دیجیتال ، امضای الکترونیکی، حقوق ثبتی، اسناد، ثبت اسناد

M.A. Thesis:

Review the status of electronic and digital signatures in the records of the records

A signature is the writing of a name or surname (or both) or the drawing of a special mark that identifies the owner of the mark, under ordinary or official papers that include a transaction, pledge or assignment or testimony and the like or should later on Those securities or transaction securities (white-stamped) civil law did not provide a definition of signature. Article 4 The law provides for the signature: a signature on the text or a document shall cause damage to the signatory. Therefore, the important effect of the signature is to commit to all the works of the document or contract being signed. In general, written attribution to persons can be cited if signed. The signature is a confirmation of the declarations contained therein and acceptance of the obligations arising therefrom, and the text must be considered beforehand as a matter of study and deliberation, and no final decision has yet been made. Therefore, any document that is signed is actually credible and can be attributed to a person and bound to its contents. Technological advances and the need to accelerate transactions have led to the use of the World Wide Web and other fast-paced business communications. Digital signature is also one of the emerging phenomena that al-Qaeda has all the effects of a traditional signature. However, granting a digital signature "certificate" so that a person can use a signature multiple times without referring to the signature certificate or notary office has resulted in fraud, fraud and abuse, resulting in challenges and controversies. . The National Association of Notary Officers, in a report that compares the above-mentioned certification with the current (traditional) documentation system, outlines the disadvantages of digital certification and at the same time explains the benefits of going to a notary

Keywords: Digital signature, electronic signature, registration rights, documents, registration of documents