دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهه جلالی، ۱۳۹۸

تعیین بهینه مقادیر حقوق مالی انتقال برای عرضه در حراج اولیه با در نظر گرفتن شرایط بازار ارزی

بر اساس قوانین و رویه‌های موجود در هر کشور، شرکت‌ها برای عرضه اولیه سهام خود می‌توانند از سه روش استفاده کنند. الف- عرضه عمومی به روش ثبت دفتری ب- عرضه عمومی به روش حراج (مزایده) ج- عرضه عمومی به روش قیمت ثابت. از بین سه روش اشاره شده روش عرضه اولیه (حراج) را می‌توان به دلایل زیر بهترین روش عرضه عمومی دانست: دستیابی به سرمایه برای رشد و گسترش فعالیت- ارزشگذاری اوراق بهادار توسط بازار و نه نهادهای خاص- افزایش نقدشوندگی از طریق تقویت تقاضا برای سهام شرکت در بازار- بهبود ارزشگذاری شرکت به دلیل افزایش معاملات و رشد آگاهی نسبت به آن- دستیابی به اطلاعات مفید با استفاده از تحلیلگران بازار- اعتماد بیشتر شرکا، تأمین کنندگان و مشتریان- افزایش وفاداری کارکنان کلیدی- افزایش کارایی شرکت- امکان تنوع بهینه سهامداری به دلیل برخورداری از چارچوب تنظیمی و نظارتی. حقوق دانان اقتصادی برای بهینه ساختن مقادیر حقوق مالی انتقال برای عرضه در حراج اولیه با توجه به شرایط بازار ارز راهکارهایی اندیشیده‌اند. این راهکارها صرفاً بر اساس جایگزینی برای روش حراج اولیه بود. راهکار اول: استفاده از روش بوک بیلدینگ (ثبت‌ سفارش) به جای روش حراج اولیه. راهکار دوم: افزایش سهمیه در عرضه‌های اولیه کلیدواژه‌ها: حقوق مالی انتقال، عرضه در حراج اولیه، بازار ارز.

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی انتقال، عرضه در حراج اولیه، بازار ارز.

M.A. Thesis:

Determine the optimal amount of transferable finance rights for supply at the initial auction٫ taking into account the conditions of the foreign exchange market

According to the laws and procedures in each country, companies can use three methods to initialize their stocks. A) public offering by bookkeeping method b) public offering by auction c) public offering by fixed price method. The three methods mentioned in the auction are the best for the following reasons: access to capital for growth and expansion of activity - market valuation of securities rather than specific institutions - increasing liquidity by boosting demand for Market Shares - Improving Company Valuation Due to Increased Transactions and Increasing Awareness - Accessing Useful Information Using Market Analysts - Increasing the Trust of Partners, Suppliers and Customers - Increasing Key Staff Loyalty - Increasing Company Performance - Enabling Optimal Diversity Shareholding due to the regulatory and supervisory framework. Economists have come up with ways to optimize the amount of transfer finance for initial auction, given the currency market conditions. These strategies were merely a replacement for the initial auction method. The first solution is to use the booking method instead of the initial auction. Option 2: Increase the quota on the initial supply

Keywords: Transfer Financial Rights, Primary Auction, Currency Market