دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد بصیری، ۱۳۹۸

برسی قاعده تسلیط در رابطه ی اعضای بدن

قاعده تسلیط یکی از قواعد مهم در حقوق است. با توجه به کتاب و سنت می توان عنوان نمود که تسلیط انسان علاوه بر اموال در نفس خودش نیز جاری است، منتها تصرف دیگران در نفس انسان حرام است. اعضای بدن ملک دارنده آن است و اعم از اینکه مالیت داشته باشد و یا نداشته باشد به دارنده آن تعلق دارد. وضعیت حقوقی انسان نسبت به اعضای بدنش جزء وقایع حقوقی به شمار می رود. مالکیت انسان نسبت به اعضای بدنش از نوع مالکیت ذاتی است و بدون اینکه به سبب خارجی یا اعتباری نیازی باشد به وجود می آید. انتقال حق مالکیت ذاتی اعضای بدن در زمان حیات مشروط بر عدم اضرار بر نفس است. حکم حرمت اضرار به نفس بر حکم جواز انتقال حق مالکیت ذاتی اعضای بدن غلبه دارد. سیره عقلا نیز یکی دیگر از ادله تسلیط انسان بر اعضای بدن است اما حدود این تصرف به طور واضح مشخص نیست به نظر می رسد اعمال قاعده تسلیط در ارتباط با اعضای بدن محدود به اصولی مانند: اصل حرمت بر نفس، اصل حرمت تغییر در خلقت، اصل حرمت اذلال نفس و اصل حرمت قتل نفس می گردد.

کلیدواژه‌ها: تسلیط، لاضرر، اعضای بدن، تصرف، مالکیت .

M.A. Thesis:

Legal rules; stigma; rule of law; jurisprudence;

The rule of constraint is one of the most important rules in the law. According to the book and the tradition, it can be said that the reign of man is in addition to property in his own soul, but the capture of others in the human soul is forbidden. The organs of the body are the property of the owner, whether owned or not, whether it is taxed or not. The legal status of human beings as a member of the body is one of the legal events. Ownership of the human body is intrinsic to its property, and it does not require any foreign or credit affairs. The transfer of the inherent property of the organs of the body during the lifetime is conditioned by the absence of self-harm. The judgment of self-restraint overcomes the permission to transfer the inherent property of the organs of the body. The soul of rational is another reason for the reign of man on the body, but the limits of this seizure are not clear. It seems that the application of the principle of calm in relation to organs is limited to principles such as the principle of self-respect, the principle of respect for change in creation, The principle of self-restraint and the principle of self-restraint is committed

Keywords: Throat, Loss, Body, Capture, Property