دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پریسا پورقربان، ۱۳۹۹

غربالگری تعداد تکرارهایCTG ژنDMPK از طریقPCR- PAGE

دیستروفی میوتونیک نوعی اختلال اتوزومی غالب است که به طور معمول از والدین شخص به ارث می رسد و شیوع ان یک در 8000 تول د تخمین زده می شو د. در نوع 1 ( DM1 ( نقص ژنتیکی ناشی از تکثیر تکرارهای سه تایی CTG در انتهای 3 ترجمه نشونده ژن پروتئین کینازی DMPK بر روی کروموزوم 19q13.3 قرار دارد اس ت. تعداد تکرارهای CTG در افراد سالم 5 تا 37 و در بیماران 38 تا 4000 تکرار یا بیشتر است. هدف از این مطالعه غربالگری تعداد تکرارهای CTG بر روی ژن DMPK در جمعیت ایرانی، از شهر رشت از طریق PCR-Sequencing می باشد. بدین منظور از 10 نمونه خون تام افرادی که جهت انجام تست های روتین به ازمایشگاه مراجعه کرده بودند استفاده شد. بع د انجام استخراج DNA از تکنیک PCR استفاده کردیم و محصولات را بر روی ژل اگارز بارگزاری کردیم و جهت صحت انجام کار نمونه ها را برای تعیین توالی ارسال شد. نتایج کار ما نشان داد تمامی 10 نمونه بررسی شده برای تکرارهای CTG دارای تکرار های عادی بودند و همه نمونه ها از این نظر طبیعی بودند اما نشان داد که روش PCR-Sequencing به خوبی قادر به تعیین تعداد تکرارهای توالی CTG ژن DMPK می باشد و از این روش می توان در ازمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استفاده نمود. دیگر محققان از نتیجه این تحقیق می توانند برای بررسی بیشتر تحقیق در این زمینه استفاده کنند همچنین با توجه به نرمال بودن همه نمونه ها برای تکرار CTG می توان از تعداد نمونه های بیشتری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : توالی یابی به همراه PCR ، ژن DMPK ، بیماری دیستروفی میوتونیک، DM1 ، غربالگری، تکرارهای سه تای ی

M.A. Thesis:

Sereaning of the CTG repeats DMPK Gene by PCR-PAGE

Myotonic dystrophy is a predominant autosomal abnormality that is typically inherited from one's parents, with an incidence of one in 8,000 births. in type 1 (DM1), triplet expantion of CTG in DMPK gene occurs. The transcriptome of the DMPK protein kinase gene is located on chromosome 19q13.3. The number of CTG repeats in healthy individuals ranges from 5 to 37. Patients with 1 DM have 38 to 4000 repeats or more and show very diverse clinical symptoms. The incidence of the disease also varies widely within one family or another. The aim of this study was to screen the number of DMPK gene CTG repeats by PCR-Sequencing. For this purpose, 10 whole blood samples of those who were referred to the laboratory for routine testing were used. Then, DNA extraction was performed by PCR technique. And we loaded the products on agarose gel and sent samples for sequencing to verify the work. The results of our work showed that all 10 samples examined for CTG repeats had normal repeats and all samples were normal in this respect, but showed that PCR-Sequencing method is well able to determine the number of CTG sequences of DMPK gene and from This method can be used in laboratories and research centers. And other researchers can use the results of this research to further research in this field. Also, due to the normality of all samples for repeat CTG, more samples can be used.

Keywords: Keywords : PCR-Sequencing, DMPK gene, DM1, screening, triplet repeat