دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضوان توکلی، ۱۳۹۸

نظریه تبعیت در اعمال حقوقی

در این تحقیق سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. درجه تبعیت هر یک از نهادهای حقوقی مورد بررسی از نهاد حقوقی پایه و اصلی، متفاوت از نهادهای دیگر است. کامل ترین مصداق تبعیت در حقوق خصوصی را بایستی در عقود تبعی یافت. تنها در این عقود است که هر سه مقطع ایجاد، اثرگذاری و انحلال نهاد حقوقی تابع از نهاد حقوقی متبوع پیروی می‌نماید. در عقود تبعی، حدود تبعیت از این نیز فراتر رفته و در مقاطع اثرگذاری و انحلال، تعهد پایه نیز به نحوی تابع عقد تبعی می‌گردد. برخی نهادهای حقوقی نیز وجود دارند که شاید از مصادیق تابعیت در حقوق خصوصی به نظر رسند، مانند شروط ضمن عقد و یا اعمال حقوقی چون تبدیل تعهد. تابعیتی که در عقود تبعی ملاحظه می‌گردد، در هیچ یک از این نهادهای حقوقی قابل ملاحظه نیست. شرط ضمن عقد، فرع بر عقد اصلی است و نه تابع آن، زیرا در تابعیت، علاوه بر این که وجود امر تابع، وابسته به وجود متبوع است، موضوع آن نیز با موضوع امر متبوع یکی است، به نحوی که اجرای نهاد حقوقی متبوع باعث انحلال نهاد حقوقی تابع می‌گردد

کلیدواژه‌ها: تعهد، تبعیت، رابطه تبعی، تعهد تبعی، عقد تبعی

M.A. Thesis:

The theory of adherence to legal practice

The current study attempts to introduce examples of subordination in private law. To this end, several examples are presented. The degree of subordination for each primary unit under study is different from that of other units. The most complete form of subordination in private law can be found in subordination agreements. Only in these treaties, the three stages of development, effectiveness and dissolution of a subordinating legal unit is subject to those of the subordinated unit. As with the subordination agreements, the subordination authorities exceed those mentioned and for the effectiveness and dissolution stages, the primary agreement is somehow subject to subordination treaty. There are some legal units which can be examples of subordination in private law such as stipulations or legal proceedings as in novation cases. The subordination seen in this sort of agreement is not found in any of these legal units. Stipulation is corollary but not subject to the main agreement, since in subordination contracts, the subordinating party is dependent on the subordinated side and both partied are involved in the same issue. Therefore, a legal proceeding of the subordinated party leads to the dissolution of subordinating side

Keywords: commitment, subordination, subordination relationship, subordination commitment, subordination treaty