دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر گفتی، ۱۳۹۸

بررسی مبانی فقهی و حقوقی تقسیم دارایی در صورت طلاق به درخواست زوجین در مذاهب خمسه

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است،با هم تقسیم کنند.پس از طلاق در خصوص تقسیم دارایی‌های زوجین در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد. اجرت‌المثل و شرط تصنیف هر دو از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، اما منشا مطالبه آنها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت‌المثل حقی است بر اساس قانون و دیگری حقی است ناشی از شرط. رژیم مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در ایران اصل استقلال دارایی زوجین می‌باشد، به این معنی که دارایی زوجین در طی نکاح و در زمان انحلال مستقل و جدا از هم می‌باشد. در شرط تنصیف، شرط می شود در صورتی که درخواست طلاق از طرف زوجه نباشد و نیز ناشی از تخلف او از وظایف زناشویی نباشد مرد باید با تشخیص دادگاه تا نصف دارایی را که در دوران زوجیت اکتساب نموده به زوجه به طور رایگان انتقال دهد. شرط تنصیف در واقع نوعی شرط فعل است و تابع احاکم مربوط به شرط فعل است. شرط تنصیف در نظام حقوقی ایران از اقسام شروط صحیح می باشد و با درج آن در ضمن عقد یا امضای آن توسط مرد در ضمن عقدنامه مرد را ملزم می کند با شرایط قانونی تا نصف دارایی خود را به زوجه انتقال دهد. فقهای مذاهب خمسه فتوا داده اند که زن بالغ رشید برای تصرف در اموال خود مجاز می باشد .

کلیدواژه‌ها: طلاق به درخواست زوجین، شرط تصنیف، تصنیف اموال ، مذاهب خمسه

M.A. Thesis:

Investigating the Legal and Legal Basis of Dividing Assets in Divorce at the Request of Couples in Khumshah Religions

One of the conditions in marriage contracts is the requirement to divest. By signing this condition, the couple agrees to divide up to half of the assets acquired during the divorce at the time of the divorce. Following the divorce, the couple divide the assets if the couple transfers up to half of the assets. The marriage contract has been accepted and signed. Both the proverb and the clause are considered to be women's financial rights, but the origin of their claim and the criterion of calculation are different. The proverb is one right by law and the other one by the condition. The financial regime governing the financial relations of couples in Iran is the principle of independence of the couple's property, meaning that the couple's property is independent and separate during marriage and at the time of dissolution. In the case of divorce, the condition is that if the divorce is not filed by the wife and that she is not in breach of her marital duties, the court should transfer to the wife free of charge half of the assets she acquired during the marriage. The divisional condition is in fact a verb condition and is governed by the verb condition. The requirement of division in the Iranian legal system is one of the correct conditions, and by inserting it into a contract or signing it by a man, it obliges the man to transfer half of his assets to the wife in legal terms. Khamseh religious jurisprudents have issued fatwa that adult Rashid woman is allowed to take possession of her property.

Keywords: Divorce at the request of couples, clause condition, property clause, khums religion