دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی امیری مقدم، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی تجارت الکترونیک و تجارت سنتی و میزان انطباق آن با فقه شیعه

با توجه به پیشرفت شبکه جهانی اینترنت که این امر سبب به¬وجود آمدن فرصت¬ها و نگرانی¬هایی در جامعه بشری شده است.یکی از دستاوردهای این شبکه فراگیرتجارت الکترونیک است، که سبب به وجود آمدن مسائل فقهی جدید نسبت به تجارت سنتی شده است و این مساله پاسخ درخور فقها و حقوقدانان را می¬طلبد فقهای شیعه در ساختار سنتی فقه معاملات و عقود معین،خیارات و قواعد فقهی مربوط به معاملات را مطرح کرده¬اند از آنجاکه در فقه امامیه بیع و تجارت به عنوان یکی از مهم¬ترین مباحث فقهی به شمار می¬رود. و بیع عبارت است از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می¬کنداز طرفی با توجه به مستحدثات به-وجود آمده در معاملات و تجارت موجود در جامعه که از سال 1965 میلادی آغاز شده و آن هم به علت وجود و پیدایش تکنولوژی¬های مدرن و کامپیوتر و اینترنت بود.این مبحث مهم فقهی دست¬خوش تغییراتی شده و از حالت اولیه خودفاصله گرفته و تحت عنوان تجارت الکترونیک رواج یافته در این تحقیق سعی برآن شده که ضمن تبیین تجارت و احکام مربوط به آن به بررسی وجوه مشروعیت تجارت و نوع مدرن آن یعنی تجارت الکترونیک پرداخته و به دنبال حل این مسئله باشیم که آیا تجارت الکترونیک همان تجارت مورد نظر مشارع است یا مشروعیت ندارد هم¬چنین سعی شده¬است به تفاوت تجارت الکترونیک وتجارت سنتی پرداخته و مشکلات و موانع موجود بر سر راه هر یک را بررسی کرده، همچنین رابطه اصل ضرورت و اباحه صحت با این نوع تجارت چگونه است. بنابراین آگاهی نسبت به انواع تجارت و تفاوت¬های آن¬ها با یکدیگرو شرایط آن¬ها امری واجب و ضروری به نظر می¬رسد. نگارش این تحقیق با استفاده از منابع معتبر و اصیل فقه پویای شیعه و فتاوای برخی از آیات عظام تقلید تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها: تجارت، تجارت الکترونیک، تجارت سنتی، بیع، مشروعیت، فقه امامیه

M.A. Thesis:

Comparative study of e-commerce and traditional commerce and its degree of conformity with Shiite jurisprudence

With the advent of the World Wide Web, this has created opportunities and concerns in human society. One of the achievements of this network is e-commerce, which has given rise to new jurisprudential issues regarding traditional commerce. This question calls for appropriate jurisprudence and jurisprudence - Shi'a jurisprudence in the traditional structure of jurisprudence of trades and definite contracts, jurisprudence, and jurisprudential rules related to transactions, since in Imamiyah jurisprudence and business as It is one of the most important legal issues . It is the requirement that the transfer of property be transferred in return for an exchange, in view of the existing trade-offs existing in the community that began in 1965 and because of the existence and The advent of modern technologies, computers and the Internet.This important subject of jurisprudence has undergone changes since its inception and has become popular as e-commerce. In this research, we have tried to explain the legitimacy of commerce and its modern type, ie e-commerce, while explaining commerce and its related provisions. And looking at whether e-commerce is the kind of business that is legitimate or not legitimate has also tried to It examines the differences between e-commerce and traditional commerce and examines the problems and barriers to each of them, as well as how the principle of necessity and authenticity relates to this type of business, so being aware of the types of commerce and their differences they seem to be indispensable and indispensable. Writing this research has been compiled using authentic and authentic sources of Shiite dynamic jurisprudence and the fatwas of some of the great Imamate verses.

Keywords: Commerce, E-Commerce, Traditional Commerce, Bea, Legitimacy, Imamieh Jurisprudence