دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه داوری فیلشور، ۱۳۹۸

بررسی رابطه ی باورهای انگیزشی وکیفیت روابط دانش اموز- معلم برادامه تحصیل دانش اموزان پایه ی ششم حومه شهر ششتمد

چکیده هدف از این مطالعه، بررسی رابطه باورهای انگیزشی و کیفیت روابط دانش‌آموز-معلم با ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه‌ی ششم حومه شهر ششتمد می‌باشد. نوع پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه(300=N) دانش‌آموزان پایه ی ششم حومه شهر ششتمد که در سال تحصیلی98-97 مشغول به تحصیل بودند. از این میان170 نفر شامل89 پسر و 81 دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی به طور تصادفی انتخاب شدند .اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های باورهای انگیزشی پنتریچ و دیگروت(1990)، کیفیت روابط دانش آموز-معلم مورری و زوواک(2011) و پرسشنامه محقق ساخته ادامه تحصیل(که روایی و پایایی آن تأیید شده است)جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss ویراست20 استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین باورهای انگیزشی(و مولفه هایش) و کیفیت روابط دانش‌آموز-معلم(و مولفه هایش) با ادامه تحصیل رابطه معناداری وجود دارد )05/0(p< و متغیرهای باورهای انگیزشی و کیفیت روابط دانش‌آموز-معلم قادرند ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه‌ی ششم حومه شهر ششتمد را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی :باورهای انگیزشی، کیفیت روابط دانش‌آموز –معلم، ادامه تحصیل.

M.A. Thesis:

Investigating the Relation Between Motivational Beliefs and the Quality of Student-Teacher Relationships in the Middle East of Shushtamd

The purpose of this study was to identify the relationship between motivational beliefs and the quality of student-teacher relations with the continuing education of sixth grade students in the suburbs of Shoshtamad. The research is descriptive-correlational and the statistical population of the present study is Kidney (N = 300) sixth grade students in the suburbs of Shoshtamad who studied in the academic year of 98-97. 170 of them, including 89 boys and 81 girls, were randomly selected using stratified stratified sampling. The required information was obtained from Pentirich and Devertrot's (1990) Motivational Beliefs Questionnaire (1990), the quality of student-teacher relationships Mooreri and Zawak (2011) and A Researcher-made Researcher-made questionnaire (whose validity and reliability were confirmed) were collected. Pearson correlation test and regression analysis were used to analyze the data using SPSS version 20 software. Findings showed that there is a significant relationship between motivational beliefs and the quality of student-teacher relationship with continuing education (p <0.05). The variables of motivational beliefs and the quality of student-teacher relations can predict the continuing education of sixth grade students in the suburbs of Shoshtamad.

Keywords: Keywords: Motivational Beliefs, Student Relationship Quality, Teaching, Continuing Education.