دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد استیری، ۱۳۹۸

مسئولیت مدنی صلیب سرخ جهانی

نجات جان دیگران خیرخواهی و احسان است، پس اگر در راه نجات دیگری زیانی به او برسد، نباید عامل زیان را مسوول دانست. با این حال، این قاعده تا جایی پابرجا است که نجات جان دیگری وظیفه‌ی نجات‌دهنده نباشد، در واقع، زمانی که نجات جان انسان‌های دیگر وظیفه سازمانی یا حرفه‌ای کسی باشد، نمی‌تواند با ادعای اینکه در مقام احسان بوده، خود را معاف از مسئولیت بپندارد. صلیب سرخ وهلال احمر یک سازمان جهانی است که تمام جمعیتهای آن مقامی یکسان دارند و مسئولیتها و وظایف مشترکی را در کمک به یکدیگر دنبال می‌کنند. هدف کلی صلیب سرخ الهام بخشیدن، تشویق و کمک در تصحیح و گسترش کلیه‌ی اشکال فعالیتهای بشر دوستانه توسط جمعیّت های ملّی به منظور جلوگیری و تسکین آلام بشری و بدین وسیله کمک به حفظ و اشاعه‌ی صلح در جهان است. کنفرانس ژنو به تصمیم گیری درباره قوانین برخورد با اسرا، زخمی‌ها و غیر نظامیان در جنگ‌ها می‌پرداخت. کنفرانس ژنو از توافق 1863 اعضای صلیب سرخ جهانی به عنوان مرجعی برای تعریف قوانین خود بهره برد. طی این قوانین، بی طرفی جامعه پزشکی در جنگها، حین کمک رسانی و مداوای مجروحین جنگی تعریف شد. در این معاهده بین المللی مصونیت نیروهای امداد رسان و پزشکی درمیدانهای جنگ، از حملات نیروهای متخاصم نیز به تائید رسید. در این پژوهش به بررسی مسئولیت مدنی صلیب سرخ جهانی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، صلیب سرخ جهانی، جمعیت هلال احمر

M.A. Thesis:

Civil liability of the Red Cross World

The salvation of others' lives is benevolent and good, so if they are to harm him in another way, he should not be responsible for the damage. However, this rule exists to the extent that rescuing another's life is not a salvation duty; in fact, when rescuing other people's lives is not an organizational or professional task, he can not claim to be exempt from claiming to be Ehsan. The Red Cross and the Red Cross are a global organization with all its populations having the same roles and responsibilities and responsibilities in helping each other. The general purpose of the Red Cross is to inspire, encourage and assist in the correction and development of all forms of humanitarian activities by national populations in order to prevent and relieve human suffering and thus contribute to the maintenance and spread of peace in the world. The Geneva conference was to decide on the rules for dealing with prisoners, wounded and civilians in wars. The Geneva conference benefited from the 1863 agreement of the members of the Red Crescent as a reference point for defining its rules. Through these rules, the medical community's neutrality in wars was defined during the relief and treatment of the wounded. The International Convention on the Immunization of Rescuers and Medical Forces in the war-fighters also confirmed the hostilities of the forces. In this study, we will examine the civil liability of the Red Cross

Keywords: Key words: Civil liability, Red Cross World, Red Crescent Society