دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد عیدی، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی جایگاه تأمین اجتماعی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

در برسی تطبیقی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی مشخص می شود که تامین اجتماعی در اسناد بین المللی به عنوان یک اصل حقوق بشر به شمار می آید و جزو نسل دوم حقوق بشر بوده است و در آن دولت ها مسئولیت برقراری تامین اجتماعی را برای همه شهروندان دارند و در قبال اسناد بین المللی متعهد شده و پاسخگو هستند. براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین مؤسسه اجتماعی و اقتصادی کشور بوده و با بیش از نیم قرن سابقه به عنوان متولی اصلی اداره حوزه‌ بیمه‌های اجتماعی (محوری‌ترین حوزه نظام تأمین اجتماعی ایران) محسوب می‌گردد. «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولت ها ارتباط مستقیمی دارد؛ در اسناد بین المللی، حق برخورد اری از تأمین اجتماعی برای همة افراد بشر تأکید شده است. یعنی، همة افراد به دلیل انسان بودن، صرف نظر از هرنوع قیدی اعم از جنس، رنگ، نژاد و مذهب، از حداقل امکانات بایستی برخورد ار باشند و در برابر خطرهای اجتماعی مورد حمایت دولت ها قرارگیرند. در اسناد بین المللی حق تأمین اجتماعی، بیشتر از زاویة ارتباط آن با حقوق بشر مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، حقوق ایران، اسناد بین المللی ، بررسی تطبیقی

M.A. Thesis:

Comparative study of social security status in Iranian law and international documents

Abstract: A comparative study of Iranian law and international instruments reveals that social security in international instruments is a principle of human rights and has been part of the second generation of human rights, in which governments have a responsibility to ensure social security for all. They have citizens and are committed and accountable to international instruments. According to the principle of (29) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, social security is a task of the government, and all segments of society have equal rights to receive social security services. At present, the Social Security Organization is the largest social and economic institution in the country and with more than half a century of experience, it is considered as the main trustee of the Social Insurance Department (the most central area of the Iranian social security system). The right to social security" is directly linked to the responsibility of governments, as emphasized in international documents. International documents emphasize the right to social security for all human beings. That is, all individuals must be treated in the same way as human beings, regardless of any kind of gender, color, race, or religion, and must be protected against the social dangers of the state. In international documents, the right to social security is raised more than the link with human rights.

Keywords: Social Security, Iranian Law, International Documents, Comparative Study