دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد عیدی، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی جایگاه تأمین اجتماعی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. تامین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه، در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد براثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه های درمان و نگهداری خانواده ( عائله مندی ) به اعضای خود ارائه می دهد. «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولت ها ارتباط مستقیمی دارد؛ به گونه ای که در اسناد بین المللی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است . در اسناد بین المللی، حق برخورد اری از تأمین اجتماعی برای همة افراد بشر تأکید شده است. یعنی، همة افراد به دلیل انسان بودن، صرف نظر از هرنوع قیدی اعم از جنس، رنگ، نژاد و مذهب، از حداقل امکانات بایستی برخورد ار باشند و در برابر خطرهای اجتماعی مورد حمایت دولت ها قرارگیرند. در اسناد بین المللی حق بر تأمین اجتماعی، بیشتر از زاویة ارتباط آن با حقوق بشر مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، حقوق ایران، اسناد بین المللی ، بررسی تطبیقی

M.A. Thesis:

Comparative study of social security status in Iranian law and international documents

According to the principle of (29) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, social security is a task of the government, and all segments of society have equal rights to receive social security services. Social security is the supportive role that society faces in terms of social and economic distress caused by the severity or severity of people's income due to unemployment, illness, pregnancy, disability, old age, death, as well as increased costs of family care and treatment (Social Security). ) Offers to its members ."The right to social security" is directly linked to the responsibility of governments, as emphasized in international documents. International documents emphasize the right to social security for all human beings. That is, all individuals must be treated in the same way as human beings, regardless of any kind of gender, color, race, or religion, and must be protected against the social dangers of the state. In international documents, the right to social security is raised more than the link with human rights

Keywords: Social Security, Iranian Law, International Documents, Comparative Study