دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی ابراهیمی، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر روش تدریس جیکساو برخودتعیینی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری شهر ستان فیروزه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس جیگساو بر خود تعیینی و سرزندگی تحصیلی کودکان دارای ناتوانی یادگیری شهرستان فیروزه صورت پذیرفت . روش این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بود .بدین منظور تعداد 32 کودک دارای ناتوانی یادگیری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب وبه صورت تصادفی در دوگروه آزمایش (16نفر)و گواه (16نفر) قرار گرفتند. قبل از مداخله از هر دو گروه پیش آزمون بعمل آمد وگروه آزمایش درس ریاضی را به روش تدریس جیگساو طی 15 جلسه 45 دقیقه ای دریافت نمود. در حالی که گروه گواه به روش سنتی آموزش دید. پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه پس آزمون بعمل آمد. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری ودهقانی زاده(1391) و همچنین پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان (2000)جمع آوری گردیدو با استفاده از روش آمارتوصیفی (میانگین و انحراف معیار )و امار استنباطی (تحلیل کواریانس)با کمک نرم افزار آماری( spssویراست20) تجزیه وتحلیل شد . نتایج نشان داد که روش تدریس جیگساو برخود تعیینی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان ناتوان یادگیری فیروزه تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها: روش تدریس جیگساو ، خودتعیینی ، سرزندگی تحصیلی ، ناتوان یادگیری

M.A. Thesis:

The Effect of jigsav teaching method on self-determination and academic vitality of students wih learning disabilites in firoozeh city

The purpose of this study was to evaluate the effect of jigsaw teaching method on self-determination and academic vitality of student with learning disabilities in firooze .The method of this quasi-experimental study was pre-test-post-test with control group.The statistical population of this study included all students with learning disabilities in firooze in 1397 who were studing in learning disability center in firooze. For this purpose 32 students with learning disabilities with voluntary and voluntary sampling were selected as random samples and randomly assigned to either experimental (16 sobjects) or guinea pigs (18). Before the intervention both groups were pre-test and the intervention group received jigsaw teaching method during the fifteen sessions and each 45-minute session.The control group received classical study method. At the end of the training period the two groups completed the post-test. The requird research data were collected using self-determination inventory questionnaire and the academic vitality inventory questionnaire. Data were collcted using descriptive statistics (mean standard devition) and inferential statistics (multivariate covariance analysis) were analyzed using spss software (version20). The results showed that positive education has positive and self-determination and academic vitality for student with learning disabilities.

Keywords: jigsaw teaching - self-determination - academic vitality - learning disabilities