دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه قربان پور، ۱۳۹۸

مقایسه کنوانسیون بین المللی مبارزه با فسادمالی وقانون ارتقاءسلامت نظام اداری

یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی می باشد. برای مقابله با فساد و جرایم اقتصادی که روز به روز سازمان یافته تر می شوند، نیاز به قوانین کار آمد و تجدید نظر در قوانین فعلی بیش از پیش احساس می شود. تدوین قوانین کارآمد و بازنگری در قوانین فعلی در بند ? ماده به کنوانسیون مریدا، ماده ?? کنوانسیون در بند 1، 2 و? این ماده به ترتیب به جرم انگاری شرکت، معاونت با تحریک جرم، تلاش جهت ارتکاب جرم و آمادگی جهت جرم پرداخته شده است. در قانون ارتقای سلامت نظام اداری ایران به مبارزه با فساد اشاره شده و از این رو وظیفه بازنگری در قوانین و تدوین قوانین کارآمد به قوه قضاییه واگذار شده است که باید ظرف یک سال در قوانین جزایی مرتبط بازنگری کرده و لایحه ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق مجازاتهای متناسب تدوین نماید. بصورت تطبیقی می توان از سه نظر کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 1- تطبیق از نظر امکانات حقوقی و تخصصی2- تطبیق از نظر مشارکت و همکاری3- تطبیق از نگاه پیشگیری و حمایت. همچنان که مرتکبین جرایم اقتصادی نیز ویژگی های دارند که آگاهی از آن می تواند در پیشگیری مؤثر واقع شود. در واقع مرتکبین جرایم اقتصادی، سود هنگفتی از فعالیت مجرمانه خود به دست می دهند، به شکل کامل از جهانی شدن اقتصاد استفاده می کنند، گستره فعالیت خود را در تمام سطح جهان توسعه می دهند و در بسیاری از موارد نیز به شکل سازمان یافته عمل می کنند و در این چارچوب در سایه اطلاعاتی که دارند از تمام خلأهای نظام حقوقی و بازار بهره می برند. در قانون ارتقای سلامت نظام اداری ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط منعکس نماید (ماده ?). کلیدواژه ها: کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، جرایم اقتصادی.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Comparison of the International Convention for the Suppression of Corruption and the Law on the Promotion of the Health of the Administrative System

One of the most important international instruments in the fight against corruption is the Convention on Corruption (Merida) and on the other hand the most important legal instrument in the domestic field. In order to combat corruption and economic crime that are becoming more and more organized, the need for effective laws and revision of current laws is increasingly felt. Formulation of Effective Laws and Review of Current Laws in Clause 2 of the Merida Convention, Clause 1, Clauses 1, 2 and 2 of this Article, respectively, criminalize the corporation, assist in the commission of the crime, attempt to commit the crime and prepare for the crime. . The law on the promotion of the health of the Iranian administrative system refers to the fight against corruption and hence the task of reviewing the laws and developing effective laws is left to the judiciary to review within a year the relevant criminal laws and a comprehensive bill aimed at effective prevention. Compile crime through appropriate penalties. A comparative analysis can be made of three aspects of the International Convention against Corruption and the Law on the Promotion of Administrative Health. 1) Implementation in terms of legal and professional facilities 2) Implementation in terms of partnership 3) Implementation from the perspective of prevention and support. As well as perpetrators of economic crimes, they also have characteristics that awareness can be effective in preventing. In fact, perpetrators of economic crimes make huge profits from their criminal activity, take full advantage of the globalization of the economy, expand their scope of activity throughout the world, and in many cases also operate in an organized manner. And in this context, in the light of the information they have, they take advantage of all the void of the legal system and the market. The Ministry of Economic Affairs and Finance is also required by the Health Promotion Act of Iran to carry out its legal duties to monitor the economic activities of both natural and legal persons and to reflect any misdemeanors, together with corrective recommendations, to the relevant authorities (Article 6 (. Keywords (English): International Convention Against Financial Corruption, Administrative Health Promotion Act, Economic Crime.

Keywords: