دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین شهرایینی، ۱۳۹۸

افزایش طول عمر شبکه حسگر بی سیم با استفاده ازمسیریابی سلسله مراتبی بهبودیافته

با پیشرفت دنیای تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های حسگر بی سیم امروزه از جایگاه با اهمیتی در زندگی بشر برخوردار می باشند. در زمینه های مختلف تجاری، نظامی، اجتماعی و به صورت کلی ابعاد مختلفی از زندگی امروز بشر شاهد اهمیت شبکه های حسگر بی سیم هستیم. یکی از مهمترین چالش های این حوزه مطالعاتی مربوط به میزان مصرف انرژی و طول عمر این نوع شبکه ها می باشد. تا کنون روش های مختلفی جهت کمینه شدن میزان مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم معرفی شده اند. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه استفاده از روش های سلسله مراتبی و خوشه بندی حسگرها می باشد. جهت انجام خوشه بندی بهینه حسگرهای می بایستی به درستی و با دقت موقعیت مکانی حسگرها و میزان انرژی باقی مانده آنها در بررسی گردد تا دو فاز انتخاب سرخوشه ها و خوشه بندی تمامی حسگرهای شبکه با کیفیت مناسبی انجام پذیرد. در Roundهر همین راستا در این تحقیق روشی مبتنی بر خوشه بندی فازی حسگرها انجام شده است. از طرفی جهت ارزش گذاری برای موقعیت مکانی و میزان انرژی باقی مانده جاری هر حسگر از پارامترهای وزن دهی استفاده شده است. در حقیقت تابع شایستگی روش پیشنهادی دارای ماهیتی پویا می باشد و جهت انجام خوشه بندی، بنا به حالت کلی شبکه ممکن است به انرژی یا موقعیت مکانی هر حسگر وزن بیشتری تخصیص دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی حاکی از موثر بودن روش پیشنهادی نسبت به روش های مشابه در راستای کمینه شدن میزان مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه می باشد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: شبکه حسگر بی سیم، کاهش مصرف انرژی، افزایش طول عمر شبکه، مسیریابی سلسله مراتبی، خوشه بن

M.A. Thesis:

increasing the wireless sensor network lifetime using improved hierarchical routing

abstract As the world of Information and Communication Technology progresses, wireless sensor networks have an important place in human life today. we witness the importance of wireless sensor networks in different ereas include business, military, social, and generally in different dimentions of human life today. One of the most important challenges in this field of study relates to the amount of energy consumption and lifetime of these networks. As yet, various approaches introduced to minimize the amount of energy consumption and increase the lifetime of wireless sensor network. One of the best methods in this area is using the hierarchical methods and clustering the sensors. For optimal clustering of sensors, sensor location and remained energy should be surveyed correctly and accurately in each round, to accomplish two phase of selecting headers and clustering all sensors of network with appropriate quality. In this regard, one approach represented in this article based on the phase of clustering the sensors. On the other hand,weighting parameters used to evaluate the location and current energy remained of each sensor. In fact,merit function of proposed method has dynamic nature and to cluster,based on the overall network mode, may allocate higher weight to energy or location of each sensor. The results of simulation of the proposed method indicate the effectiveness of proposed approach than similar methods to minimize the energy consumption rate and increase the network lifetime. Keywords: wireless sensor network, decreasing the energy consumtion, increasing the network lifetime, hierarchical routing, phase clustering

Keywords: Keywords: Wireless Sensor Network, Reduced Power Consumption, Increased Network Lifetime, Hierarchic