دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: علی ترحمی، ۱۳۹۷

جریان شناسی شعر فارسی در دهه هفتاد و هشتاد ایران

شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی با تاثیرپذیری از تحولات عمیق و سریع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که خود متاثر از دگرگونی های داخلی، منطقه ای و جهانی بوده است، دستخوش دگرگونی های عمیق در حوزه های زبان، شکل، ساختار و محتوا گردیده و شعر این دوره از سایر دوره های پیش کاملا متمایز شده است. به همین دلیل علاوه بر حضور جریان های متعدد شعری که بعضاً در امتداد جریان های دهه های گذشته ی قبل از انقلاب حضور فعال دارند، جریان های شعری جدید نیز ظهور کرده اند. که رساله حاضر با هدف معرفی، تحلیل و بررسی جریان های شعر فارسی در دهه های هفتاد و هشتاد فراهم آمده است که مهم ترین رویکردهای شعری این دو دهه ی بعداز انقلاب را در حوزه ی شعر کلاسیک و شعرنو، در انواع مختلف آن باز نماید. بدین منظور، نخست با بیان کلیات و مبانی نظری تحقیق تلاش گردیده، تا واژه های کلیدی این پژوهش بررسی و تبیین شود و سپس در فصول سوم تا نهم جریان های شعری براساس نظام فکری و هنری (الگوهای ذهنی و زیبایی شناختی) شاعران با در نظرگرفتن عامل زمان؛ یعنی بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که هریک از این جریان ها در آن شرایط ظهور پیدا کرده اند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نخست فرایند شکل گیری و تحول هر جریان و سپس در دو بخش ویژگی های زبانی و ادبی و ویژگی های محتوایی و فکری با توجه به آثار شاعران شاخص همان جریان بررسی و تحلیل شده است. و نیز، شاعران مشهور آن جریان مطرح و به اختصار خصوصیات آثار آنان با ذکر شواهد شعری متعدد مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: شاعران، جریان، جریانشناسی، زبان، محتوا، آثار شعری

Ph.D. Dissertation:

Persian Poetry Structure in the Seventies and Eighties of Iran

After the Islamic Revolution, Persian poetry especially in the seventies and eighties was influenced by the profound and rapid political, social and cultural changes. It has also undergone profound transformations affected by internal, regional and global changes in the areas of language, form, structure and content. This has made the poetry of this period quite distinct from other earlier periods. For this reason, new poetry trends emerged along with the presence of numerous poetry trends that had sometimes been active in the pre-revolutionary decades. The present thesis aimed at introducing and analyzing the trends of Persian poetry in the seventies and eighties, the most important of these poetic approaches in these two post-revolutionary decades revealed themselves in the various types of classical poetry and free verse. To this end, efforts have been made to study the key words of this research by stating the general and theoretical principles of the research in the first two chapters. Then, in chapters three to the nine, the poetry trends based on the intellectual and artistic systems (mental and aesthetic patterns) of poets have been analyzed due to the time period factor, in which the political, social and cultural contexts of these trends have emerged. First, the process of formation and development of each trend, and then, their linguistic and literary features, and intellectual and content features were studied and analyzed based on the works of poets of the same trend. Moreover, the famous poets of that trend were introduced, and the characteristics of their works were briefly analyzed through mentioning their numerous poetic evidence.

Keywords: Poets, Trend, Trend analysis, Language, Content, Poetic works