دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جعفر فوجی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانهای آموزشی با نقش میانجی گری جو سازمانی دربین کارکنان آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانهای آموزشی با نقش میانجیگری جو سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش رشتخوار میباشد که تعداد آنها ?? نفر میباشد. با توجه به نوع تحقیق، کلیه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت ???? و پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون ???? و پرسشنامه عملکرد زندی ???? میباشد. یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزارSpss و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که بین مدیریت دانش با عملکرد کارکنان با نقش میانجی‌گری جو سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.(p<0/01) همچنین بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان و از طرفی بین مدیریت دانش و جو سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که افزایش مدیریت دانش باعث افزایش عملکرد کارکنان آموزشی و بهبود جو سازمانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The Relationship between Knowledge Management and Performance of Educational Organizations (Educational Staff in Rastkhahar City) with Mediation the Effect of Organizational Climate

The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and educational organizations' performance with the mediating role of organizational climate in education staff in Roshtkhar. This research is applied in terms of purpose and in terms of correlation research The statistical population includes all educational staff of Roshtkhari with a total of 70 persons According to the type of research, all community members were selected as sample Research tools include Halpin and Craft(1963) Organizational Climate Questionnaire, Lawson(2003) Knowledge Management Questionnaire and Zandi(1392) Performance Questionnaire. Research findings using software Spss and Amos Was analyzed The results indicated that there was no significant relationship between knowledge management and staff performance with the mediating role of organizational climate.(p<0/01) There is also a positive and significant relationship between knowledge management and staff performance and knowledge management and organizational climate. Based on the results, it can be concluded that increasing knowledge management will increase the performance of educational staff and improve the organizational climate.

Keywords: