دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ساناز حسن زاده خوش، ۱۳۹۸

تنوع جنسیتی در هیات مدیره و سرمایه ی فکری

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه¬ی بین تنوع جنسیتی در هیات مدیره و سرمایه ی فکری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. امروزه در اقتصاد جهانی، دانش به عنوان مهم ترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است و فضای کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی نامشهود جدید سازمانی مانند نوآوری های نیروی انسانی، روابط با مشتریان، ساختار سازمانی و. . . را در بر می گیرد. در اقتصاد دانش محور، نقش سرمایه ی فکری در ایجاد ارزش برای سازمان ها بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه های فیزیکی ایفا می کند. اطلاعات نمونه ی شرکت‌های مورد مطالعه برای یک دوره ی 5 ساله از1392 تا 1396 پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آنها، جمع‌آوری و در قالب یک مدل رگرسیون تهیه و نهایتا به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین تنوع جنسیتی در هیات مدیره و سرمایه ی فکری رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. به نظر با وجود زن در هیات مدیره به دلیل ویژگی های خاص آن ها از جمله محافظه کاری و عدم توجه به دارایی های دانشی و توجه بیشتر به دارایی های فیزیکی در نتیجه با وجود زن در هیات مدیره توجه به سرمایه های فکری کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها: سرمایه ی فکری،تنوع جنسیتی در هیات مدیره ،اندازه ی شرکت، اهرم مالی

M.A. Thesis:

Ownership Gender Diversity and Intellectual Capital

The main purpose of this study is to determine the relationship between gender diversity in the board of directors and intellectual capital in Tehran Stock Exchange. In today's world economy, knowledge has been replaced by financial and physical capital as the most important asset, and the knowledge-based business environment requires an approach that incorporates new organizational intangible assets such as human resources innovations, customer relationships, Organizational structure and. . . Includes. In a knowledge-based economy, the role of intellectual capital in creating value for organizations is much more than the role of physical capital. Sample data of the companies studied for a period of 5 years from 2013 to 2017after reviewing their information availability, were collected and analyzed in a regression model and finally analyzed by Ivyves software. The results showed that there was a negative relationship between gender diversity in board and intellectual capital and this relationship was significant. The presence of women in the board of directors seems to be due to their particular characteristics, such as conservatism and lack of attention to knowledge assets and more attention to physical assets as a result of the presence of women in the board. Intellectual capital decreases.

Keywords: Intellectual Capital, Gender Diversity in Management, Company Size, Financial Leverage